Danmark

You are here

Zetrola logo banner

Zetrola

Last updated:
06.07.2022

Ukrudtsmiddel

Plantebeskyttelse

Registreringsnummer: 
396-72
Pakkestørrelse: 
5 l
Aktivstof: 
Kemisk Gruppe:
ACCase inhibitor
Resistensgruppe: 
HRAC gruppe A (Coldinafop-propargyl)
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Virkemåde: 
Systemisk

Zetrola er et ukrudtsmiddel med systemisk virkning til anvendelse efter fremspiring af ukrudtet. Zetrola optages gennem bladene og bekæmper en lang række græsarter inklusive kvik og spildkorn. Anvendelsesområdet omfatter bederoer, vinter- og vårraps, ærter samt kartofler, rødbeder, bønner, hør samt sennep. Effekten indtræder efter 3-5 dage, hvor græssernes vækst stoppes. Første synlige effekt, i form af gul og/eller rødfarvning af bladene, opnås 10-14 dage efter behandling. Efter yderligere 3-8 dage opnås en fuldstændig nedvisning.

Bedste effekt med Zetrola opnås når:
• relativ luftfugtighed >70%
• temperaturudsving mellem nat og dag er relativt små
• kvikplanterne har 3-5 blade og er i god vækst
• spildkorn/græsser har 3-4 blade og er i god vækst

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep

Sprøjteteknik

Tilberedning af sprøjtevæsken:
Fyld tanken halvt til trekvart med vand og tilsæt Zetrola under omrøring. Fortsæt omrøring under sprøjtning. Udsprøjtning bør ske senest få timer efter tilberedning.
Zetrola skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag
proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Zetrola i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Vandmængde

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha.

Regnfasthed

Mindst 1 time

  • 82 12 12 12