Danmark

Quantis banner

QUANTIS biostimulant styrker dine kartofler mod tørke og varmestress

Dyrkning af kartofler er under stigende pres på grund af forandringer i klimaet. Ekstreme vejrforhold forekommer oftere, end vi har været vant til. Samtidig stiller forbrugerne flere krav, og EU har beskrevet målsætningerne for fremtidens landbrug. For at forblive effektiv under de forudsætninger, er der behov for at inddrage nye teknologier i dyrkningspraksis.

Biostimulanter vil her være en del af løsningen. Arbejdet med biostimulanter, og opbygning af forståelse af hvor og hvordan denne gruppe af produkter bruges optimalt, vil hjælpe på det samlede resultat idag – og forberede dyrkningspraksis på fremtidens udfordringer.

Hvad er QUANTIS og hvordan virker det?

QUANTIS er en biostimulant, der indeholder en lang række mindre organiske forbindelser såsom kulhydrater og aminosyrer, samt kalium og calcium, der samlet set bidrager til at omgå tørke- og varmestress i planten.

QUANTIS er et restprodukt fra fermentering melasse ved produktion af gær til bageindustrien. Den anvendte melasse er et restprodukt fra udvindelse af sukker fra sukkerrør. Kombinationen af forskellige indholdsstoffer modvirker abiotisk stress i planten og beskytter dermed i sidste ende udbytte og kvalitet.

QUANTIS kan anvendes til økologisk produktion.

 

QUANTIS skal anvendes forebyggende og optages igennem i bladene.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig Syngenta i Norden

Hvordan og hvornår skal QUANTIS anvendes

Ved forebyggende behandling med QUANTIS i kartofler, stimuleres plantens naturlige forsvar og nedgang i fotosyntese aktivitet reduceres i tilfælde af abiotisk stress. Det sikrer potentialet i afgrøden og dermed muligheden for øget udbytte og bedre kvalitet. Forsøg har vist, at QUANTIS er blandbart med mange plantebeskyttelsesmidler.

Anbefalinger QUANTIS

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS pr. behandling i 100-300 liter vand

Anvendelse

1--2 behandlinger. Første behandling ved begyndende knolddannelse 
(BBCH20-40).

Timing

  • QUANTIS anvendes 3-7 dage før abiotisk stress indtræffer
  • Anbefalet behandlingsinterval: 14 dage
  • QUANTIS kan anvendes fra fremspiring til høst

Blandbarhed

QUANTIS er fysisk blandbar med mange plantebeskyttelsesmidler 
herunder skimmelmidler. Ingen kendskab til sprøjteskader/svidninger 
fra praktisk anvendelse.

Quantis styrker plantens sundhed under tørke og varme forhold

Styrker plantens sundhed under tørke og varme forhold

Quantis påvirker plantens indbyggede processer med biologisk teknologi

Stimulerer plantens egne processer til at modstå abiotisk stress

Quantis kan anvendes i kombination med andre produkter

Kan bruges med andre produkter

Quantis booster næringsstoffernes effektivitet og øg dit udbytte

Booster næringsstoffernes effektivitet

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Eksperterne om QUANTIS

Landbruget oplever stigende krav og reguleringer, der skal sikre en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion. Her ser vi øget anvendelse af biostimulanter, som en naturlig del af løsningerne. Vi kan opnå en bedre udnyttelse af naturligt  tilgængelige ressourcer ved at anvende biostimulanter, der er designet til de specifikke udfordringer, vi søger at løse.

Morten Lind, Teknisk ansvarlig for Syngenta i Norden

Bliv klogere på biologiske midler

Se flere video om QUANTIS og biologiske midler på vores YouTube kanal

Kartoffelmark der sprøjtes

Find svar på dit spørgsmål om QUANTIS herunderSvar på dit spørgsmål

- klik på pilen for at få svaret til folde sig ud

Stress og afgrøder

Hvad er abiotisk stress?

Abiotisk stress kan defineres som stress hos planter, der er skabt af for stor uønsket variation af ikke -levende faktorer som varme, tørke, kulde, lysindstråling samt, andre fysiske påvirkninger på planten, som frost, mekaniske skader, luftforurening og saltbalance. Mange af disse abiotiske faktorer, er mere eller mindre uden for producentens kontrol. Der findes også biotisk stress, som kan opstå ved påvirkning fra levende skadedyr, sygdomme og ukrudt. 

Abiotisk stress kan opstå i alle plantens vækstfaser.

En plante, der er udsat for stress, er svagere og derfor mere følsom overfor angreb fra sygdomme og skadedyr.  

Hvorfor kan planten ikke selv håndtere og overkomme abiotisk stress?

Planten arbejder hele tiden på at tilpasse sig dens omgivelser og klimatiske (abiotiske) faktorer. Og nogle planter er mere tolerante over for stress end andre. 

Udsættes planten for ekstreme og/eller  længerevarende perioder med stressfaktorer, kan det stresse planten og have store konsekvenser for plantens naturlige vækst.  

Klimaforandringer, der er med til at skabe denne større variation, begynder at ligne en normal tilstand. 

Vi oplever længere perioder med varme og tørke, og det betyder, at planten i højere grad udsættes for abiotisk stress.  

Planter, der har udviklet deres tolerance over for klimatiske faktorer over mange år, er svært udfordret af de større ændringer, vi oplever i dag. Den nye biostimulant, Quantis, kan hjælpe planten med at håndtere og overkomme bestemte abiotiske stress faktorer, og sikre planten bedre vækstbetingelser.

Hvorfor oplever vi, at varmestress er en stigende udfordring?

Klimaforandringer har medført, at vi oftere oplever klimatiske ekstremer, både i form af nedbør og temperaturer. Vi oplever flere og længere perioder uden nedbør og samtidig stærk varme i afgrødernes vækstperiode, hvilket stresser planternes vækst.

En gennemgang af historiske vejrdata viser stor variabilitet i ekstreme varme perioder igennem årene, men de fleste afgrøder vil på et tidspunkt blive ramt af varme stress.

I England blev der i 2020 udført 32 forsøg, hvor Quantis blev anvendt forbyggende mod varmestress defineret som 4 timer med bladtemperatur over 25 °C eller ved temperaturer over 30 °C. Ved behandling med Quantis blev der i gennemsnit opnået et signifikant merudbytte på 2,17 t/ha. 

Hvordan påvirkes kartofler, når de bliver udsat for abiotisk stress?

Forsøg med fokus på plantefysiologiske konsekvenser viser, at kartofler er udfordret med oxidativ stress, som medvirker til, at proteiner og enzymer ødelægges. Dette fører til beskadigelser i cellerne og slutteligt kollapser cellerne. 

Når planten udsættes for stress, vil påvirkningen først kunne ses på det cellulære niveau og så vil planten forsøge at mindske de følgende konsekvenser, der kan opstå. Eksempelvis vil proteiner, der sørger for at opretholde fotosyntese og transport af energi i planten, blive nedbrudt til aminosyrer, og derefter omdannes de til proteiner, som planten anvender til at beskytte cellemembranen. 

Planten skal bruge energi hver gang cellerne skal reagere på stress, hvilket hindrer planten i at opnå dens fulde vækstpotentiale. 

Forsøgsresultater viser, at kartofler trives bedst under moderate temperaturer (topvækst mellem 20-25°C og knoldvækst 15-20°C) og temperaturer over det optimale (>25°C) vil hæmme væksten betydeligt og reducerer udbyttet. 

Kartoffelplantens korte rodnet gør den til en af de mest tørkefølsomme afgrøder. Høje jordtemperaturer er en udfordring for knoldsætning i kartofler. De mere ekstreme klimahændelser vi nu oplever oftere og oftere gælder også temperaturer, hvor vi i 2018 oplevede den varmeste sommer historisk set.

Hvad sker der i planten på det cellulærer niveau?

Under abiotisk stress øges indholdet af frie radikaler i planten. De frie radikaler er giftige for plantecellerne. Når en plante udsættes for tørke og varmestress vil det have negative konsekvenser og begrænse væksten

  • Fotosyntesen hæmmes og under tørkeforhold vil planten lukke stomata for at undgå tab af vand ved transpiration 
  • Under stress hæmmes fotosyntesen og dermed bremses adskillige vigtige processer i planten som f.eks. produktionen af aminosyrer og optag af næringsstoffer
  • Under stress vil planten nedbryde aminosyrer for at anvende dem som kvælstofkilde til beskyttelse af celler

QUANTIS øger produktionen af vigtige antioxidanter, der beskytter plantens cellulære maskineri ved at inaktivere de frie radikaler. 

Det giver planten en biostimulerende boost,  som sikrer at planten kan overkomme og responder på de stressede vækstbetingelser, hvorved planten kan  bevare udbyttepotentialet.

QUANTIS og hvad indeholder produktet

Hvad er ingredienserne i QUANTIS og hvad er det, de gør?

QUANTIS er en blanding af mindre organiske forbindelser som er tilgængelige for optag i planterne, herunder forskellige aminosyrer og sukkerstoffer. De er produceret under fermentering af melasse.

Desuden er der en vis mængde calcium (Ca) og kalium (K) i produktet. Indholdsstofferne bidrager med antioxidanter som styrker plantens forsvar overfor tørke- og varmestress, og det stimulerer plantens egen produktion af antioxidanter.

Desuden hjælper produktet med at holde det osmotiske tryk i plantecellerne og fotosyntesen i gang.

QUANTIS indeholder blandt andet aminosyrer. Hvordan hjælper det planten?

Aminosyrer er byggesten i proteiner, der er nødvendige for at cellen kan fungere. 

Forskning har vist, hvordan en ubalance af aminosyrer kan hæmme plantevækst . Det er også  vist, at tilførsel af de vigtige aminosyrer gennem vækstsæsonen sikrer, at planten er bedre i stand til at tilpasse sig og komme igennem en stresset periode.

Udsættes planten eksempelvis for angreb af sygdomme eller varme stress vil planten som et naturligt respons nedbryde og genbruge aminosyrerne for at kunne producere proteiner, der kan hjælpe planten med at komme igennem de ugunstige vækstbetingelser. 

Under gunstige vækstbetingelser kan planter let producere de vigtige aminosyrer, men under stress er planten udfordret på produktionen af disse. 

Hvis planten er i underskud af de vigtige aminosyrer, kan dette medføre begrænsninger af væksten. 

Tilførsel af de vigtige aminosyrer kan sikre planten bedre vilkår/betingelser for at kunne håndtere stress og komme igennem de ugunstige vækstbetingelser. Når planten nedbryder og genanvender aminosyrerne til dannelsen af specifikke proteiner er dette en energikrævende proces, som koster planten energi. Dette er under forhold, hvor plantens fotosynteseaktivitet og energiproduktionen er udfordret på grund af stress. Som følge af lavere fotosynteseaktivitet er der risiko for, at planten begynder at nedbryde mere essentielle strukturer for at frigive flere aminosyrer til energiproduktion for at modvirke stress. 

QUANTIS indeholder aminosyrer, som virker som en direkte kilde af let tilgængelige aminosyrer, som hjælper planten med at spare på energien, og gør planten bedre i stand til at komme igennem de ugunstige vækstbetingelser. 

QUANTIS indeholder osmosebeskyttende molekyler. Hvad betyder det?

For at planter kan udvikle sig og vokse, har den brug for vand. Bliver den udsat for tørke og vandmangel vil det svække plantevæksten – og samtidig hæmme plantens tolerance over for stress faktorer. Osmotisk stress og fysiske skader på blade, forekommer typisk efter varme, tørke og frost. 

Osmotisk stress skaber en ubalance i vandpotentialet på begge sider af cellemembranen. Osmotisk stress er, når planten ikke kan holde det optimale tryk i cellerne, og planten mister dermed turgortrykket. Biostimulanter med osmosebeskyttende molekyler kan hindre, at planten taber turgortrykket. De er specifikke organiske forbindelser, som planten producerer og akkumulerer som reaktion på osmotisk stress. De osmosebeskyttende molekyler er medvirkende til, at plantecellerne i længere tid kan opretholde turgortrykket, og dermed hindre lukning af stomata. Dette sikrer, at planten kan lave fotosyntese. Endvidere styrker de osmosebeskyttende molekyler også cellemembranerne. Dette kan hindre skaderne, som den abiotiske stress forvolder og sikre, at plantecellen opretholder sin form.

Hvordan produceres QUANTIS?

QUANTIS produceres under fermentering af melasse, hvor det primære produkt er gær til bagning og restproduktet er QUANTIS.

 

QUANTIS - hvordan anvender du produktet

Hvordan anvendes QUANTIS?

QUANTIS udsprøjtes på bladmasse, med 2 liter pr hektar og 100-300 liter vand. 

Hvornår skal jeg bruge QUANTIS?

Syngenta anbefaler brug af  QUANTIS 3-7 dage før en situation med varme eller tørkestress forventes.  

Passer QUANTIS ind i mit nuværende dyrkning?

Ja, hvis det er muligt, anbefaler Syngenta at indpasse behandling med QUANTIS i kombination med andre produkter for at undgå ekstra tidsforbrug og kørsel. 

Hvor meget vand pr hektar?

Anbefalet vandmængde er 100-300 liter vand pr hektar. Hvis der tilsættes flere produktet i tanken, skal QUANTIS tilsættes som det sidste produkt efter og under omrøring. 

QUANTIS og effekt

Har QUANTIS gavnlige effekter på kvaliteten af kartofler?

I nogen forsøg har QUANTIS givet en positive effekt på størrelsen af kartofler. Vi har dog brug for mere viden på dette område før vi kan udtale os mere specifikt indenfor dette område og andre kvalitetsparametre.

Hvilken effekt har QUANTIS på udbytte?

Når QUANTIS anvendes ifølge anbefaling, kan der forventes en positive effekt på udbytte, dog må man forvente en variation over årene, men ofte viser forsøgene positiv effekt på 5-10%.

Har QUANTIS en positive indflydelse på ROI?

Ja, der er tydelige indikationer på at brug af QUANTIS kan hæve udbytte pr hektar mere end omkostningerne ved brug, når QUANTIS anvendes ifølge anbefalingerne. 

Vil jeg se et resultat hver år?

Hvis behandling med QUANTIS foretages ifølge Syngentas anbefaling er der en forventning om at se en effekt. Dog skal det nævnes at QUANTIS er et biologisk produkt hvis effekt er afhængig af plantens generelle tilstand, men også af jordens beskaffenhed og klima. Flere faktorer kan dermed påvirke resultatet og man vil derfor skulle regne med at det ikke vil være enslydende mellem årene.

Der er forventning om at QUANTIS kan bidrage til et mere stabilt udbytte, da udbytterne i årene med udpræget tørke og/eller varme kan drage nytte af QUANTIS anti-stress egenskaber.

Hvad er biologiske midler

Forbinder videnskab med natur

I Syngenta arbejder vi på at kunne tilbyde nye innovative løsninger for at leve op til de fastsatte klimamål samt hjælpe landmændene bedst muligt.

En af løsningerne findes ved at bruge nogle at de stærkeste redskaber fra naturens egen hånd til at fremstille biologiske midler. På den måde kan vi forsat tilbyde landmændene nye produkter og teknologiske løsninger, så de kan opnå bedst muligt udbytte samt imødekomme forbrugernes efterspørgsel for fødevare på en bæredygtig måde.

BiostimulanterHvad er biostimulanter

Produkter, der anvendes til at styrke planters forsvarsmekanismer mod stress faktorer af ikke biologisk oprindelse. 

Biologiske bekæmpelsesmidlerHvad er biologiske bekæmpelsesmidler

Produkter, der anvendes til at beskytte planten mod angreb fra skadegører som for eksempel sygdomme, insekter og nematoder.

Forsøg med QUANTIS

Forsøg og resultater

Se nærmere på de seneste forsøg med QUANTIS

Quantis logo

QUANTIS produktside

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad

Råd til at dyrke kartofler

Råd til at dyrke kartofler

Vælg en gennemtestet kartoffelstrategi med dokumenteret effekt...

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler