You are here

GRObund - Test af dyrkningssystemer - Såning af mark

GRObund - Test af nye dyrkningssystemer

GRObund er en del af Syngentas strategi om at supportere og udvikle fremtidens landbrug, som imødekommer kravet om bæredygtig og konkurrencedygtig produktion samt brødføde en stigende global befolkning. 

Nye måder at dyrke jorden på er en nødvendighed for fremtidens landbrug. For at finde de mest bærdygtige løsninger er data, viden og erfaring afgørende. Formålet med GRObund er at udvikle og demonstrere forskellige dyrkningssystemers evne til at håndtere klimaforandringer og skabe en sundere jord med øget biodiversitet. 

Med GRObund vil vi undersøge de potentielle fordele, der er ved Conservation Agriculture (CA) og andre dyrkningssystemer. Eksempelvis dyrkningssystemers evne til CO2-lagring. Derudover undersøges det, hvordan teknologier - såsom genetik og biostimulerende midler - fungerer i de forskellige systemer.

Projektet er en del af Syngentas Good Growth Plan, der blandt andet sætter fokus klima, miljø og biodiversitet. 

Hvorfor er Conservation Agriculture vigtigt?

Hvad er Conservation Agriculture (CA)?

CA er et dyrkningssystem, der bygger på tre grundlæggende dyrkningsprincipper: 1) direkte såning med ingen eller minimal jordbearbejdning, 2) at jorden er dækket af planter eller afgrøderester året rundt, og 3) at der er et varieret sædskifte, således at der aldrig er den samme afgrøde to år i træk. Ved at sammenkoble de tre ovestående principper, vil vi med GRObund se nærmere på CA's potentiale, som mange forventer bliver en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder.

Hvad er Conservation Agriculture (CA)?

CA er et dyrkningssystem, der bygger på tre grundlæggende dyrkningsprincipper: 1) direkte såning med ingen eller minimal jordbearbejdning, 2) at jorden er dækket af planter eller afgrøderester året rundt, og 3) at der er et varieret sædskifte, således at der aldrig er den samme afgrøde to år i træk. Ved at sammenkoble de tre ovestående principper, vil vi med GRObund se nærmere på CA's potentiale, som mange forventer bliver en af løsningerne på fremtidens dyrkningsmetoder.

 

GRObund - De tre forsøgsled i storparcellerne

 

Forløbet & de tre testlandbrug

GRObund involverer tre bedrifter, som tester dyrkningssystemerne under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold. Formålet er at sammenligne de tre ovenstående dyrkningssystemer (traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning og CA). 

Markerne, der anvendes til GRObund, har indtil nu været dyrket med reduceret jordbearbejdning og er geografisk fordelt i Danmark: Nordjylland, Vestjylland og Vestsjælland. Der benyttes jorde, der har været dyrket med reduceret jordbearbejdning således at omlægning til henholdsvis traditionel jordbearbejdning og CA forløbet bedst muligt. Ved hver lokation er der anlagt 3 x 4 storparceller (de tre forsøgsled i fire gentagelser), som alle er placeret i samme område og i vilkårlig rækkefølge - således at variation i jordbunden ikke påvirker det samlede resultat. 

Værtslandmanden vurderer i samarbejde med konsulenter, hvad der er mest optimalt for hvert af de tre dyrkningssystemer. Eksempelvis om sygdomstrykket i den enkelte parcel retfærdiggør en behandling eller at afgrøderne ikke nødvendigvis skal etableres samme dag, men når jorden er tjenlig i det pågældende system. 

Herefter dyrkes vinterhvede. Det første år foretages basismålinger af jorden, derefter igen i år tre og fem. Således kan udviklingen i blandt andet jordstruktur følges. Projektet starter med dyrkning af hestebønner til høst 2021. 

Niels-Erik Halgaard - Nørre Halgaard - Holstebro

Niels-Erik Halgaard driver Nørre Halgaard ved Holstebro.

Jorden dyrkes med stivelseskartofler, hestebønner, vinterraps, korn og græsfrø. I alt dyrkes cirka 400 hektar. To tredjedele af halmen nedmuldes, og der har været udbragt gylle. På bedriften har der hidtil været pløjet forud for kartofler og efter græsfrø, inden etablering af vintersæd. Niels-Erik eksperimenterer i øjeblikket med kun at harve forud for kartofler, og måske GRObund kan være med til at afklare, om det kan lade sig gøre komme ud af frøgræs uden brug af plov.

Jorden på forsøgsarealet ved Nørre Halgaard er sandblandet lerjord JB 3-4.

JSJ-agro - Jens Richter Jungersen & Christian Sommerlund - Birkelse

Medejer Jens Richter Jungersen og driftsleder Christian Sommerlund er værter for forsøget i Birkelse, på driftsfællesskabet JSJ-Agros jord. 

JSJ-Agro driver 4.000 ha med blandt andet vinterhvede, vinterrug, vinterraps, vinterbyg, vårbyg, vårhavre, hestebønner, ærter, rajgræs, kartofler og juletræer. To tredjedele af halmen snittes på ejendommen, og der tilføres kyllingemøg på regelmæssig basis. På bedriften pløjes i 4 ud af 5 år, men der rådes også over harver og såmaskiner, som kan køre i jord, som ikke er pløjet.   

Forsøgsarealet er placeret på en siltholdig gammel søbund, JB 10, på en egn med regelmæssig nedbør. 

Simon Christensen - Rødkildegaarden - Slagelse

Landmand Simon Christensen er vært for forsøget tæt ved Slagelse.

På Rødkildegaarden dyrkes cirka 500 hektar med korn, vinterraps, græsfrø og hvidkløver. Størstedelen af halmen snittes, og derudover tilføres markerne gylle fra gårdens grisebesætning.Jorden har været drevet uden plov siden år 2000, og der forefindes derfor ikke længere plov på bedriften. Derfor pløjer og sår en nabo de pløjede parceller i forsøget. Ligeledes såes CA-parcellerne med en såmaskine ude fra. 

Jorden på Rødkildegaarden er overvejende JB 6.                                                                                                                                              

 

 

GRObund - Test af dyrkningssystemer - Mark

En del af et større samarbejde for fremtidens landbrug

GRObund er et samarbejde med en lang række anerkendte danske forskningsinstitutioner og SEGES. Samarbejdet om projektet er indgået, fordi landbruget har brug nye løsninger fremadrettet.

Potentielle løsninger skal testes, så udviklingen kan foregå på et fagligt grundlag, så vi bedst muligt kan rådgive landmændene om de valg af produkter, de står overfor. Det er nødvendigt for at imødekomme forbrugernes og samfundets ønsker om mere bæredygtige løsninger, men også for at være bedre rustet til at tackle klimaforandringer og de vejrændringer, som det bringer med sig. 

GRObund blog - Hvad sker der i marken?

Gennem vores blog vil vi følge årets gang i forsøgsmarkerne og lave opslag, når afgrøderne etableres, høstes, sprøjtes og gødes, samt når der foretages målinger i marken. Derudover vil vi belyse hvilke overvejelser, der ligger til grund for handlingerne i marken. Uanset om det er valg af udsædsmængde, gødskningsstrategi, valg af såmaskine eller valg af efterafgrødearter med mere.

Vi formidler værtslandmænds og konsulenters tanker og observationer fra marken. Vi beretter, når det går godt, men også når det går mindre godt, og der er grundlag for at blive klogere.

GRObund - Test af dyrkningssystemer - Oversigt over storparcellerne ved Slagelse

GRObund blog - Hvad sker der i marken?

Gennem vores blog vil vi følge årets gang i forsøgsmarkerne og lave opslag, når afgrøderne etableres, høstes, sprøjtes og gødes, samt når der foretages målinger i marken. Derudover vil vi belyse hvilke overvejelser, der ligger til grund for handlingerne i marken. Uanset om det er valg af udsædsmængde, gødskningsstrategi, valg af såmaskine eller valg af efterafgrødearter med mere.

Vi formidler værtslandmænds og konsulenters tanker og observationer fra marken. Vi beretter, når det går godt, men også når det går mindre godt, og der er grundlag for at blive klogere.

GRObund - Test af dyrkningssystemer - Mark - Blog

GRObund - Hvad sker der i marken?

I vores blog følger vi årets gang direkte i forsøgsmarkerne.

Good Growth Plan

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget