You are here

Biodiversitet

Blomst og bi

 

For mange handler begrebet biodiversitet om planter og dyr i naturen og ikke på opdyrkede arealer som i landbruget. Biodiversiteten er afgørende for det moderne landbrug i dag. De fleste af vores afgrøder er afhængige af forskellige bestøvere, gavnlige insekter og en frugtbar sund jordstruktur som indeholder masser af mikroorganismer. 

I dag betragtes tab af biodiversitet som en enorm udfordring. Den Europæiske Kommission har advaret om, at omkring én ud af fire arter i øjeblikket er truet med udryddelse. For at beskytte biodiversiteten og forhindre tab af biodiversitet har EU fastsat en fokuseret indsats i sin 2020-strategi. Proaktiv forvaltning af landbrugsjordens biodiversitet vil være afgørende for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål. Med CAP2013 giver EU incitamenter til, hvordan landmændene kan lave grønnere foranstaltninger.

 

 

De tre vigtigste foranstaltninger er: 

  • Skabelse af økologiske fokusområder
  • Diversitet i afgrøderne
  • Vedligeholdelse af permanente græsgange

 

Over halvdelen af europæisk jord forvaltes af landmænd og landbruget har derfor en stadig vigtigere rolle at spille. Initiativer som kan rådgive og hjælpe landmænd til at lave tiltag, som er en gevinst for biodiversitet og restaurering af økosystemtjenester har derfor stor fokus. 

Syngenta er med til at udvikle praktiske værktøjer til landmændene for at fremme et bæredygtigt landbrug. Ved at samarbejde med mange forskellige interessenter, som hver især bidrager med viden og sparring, kan vi udvikle de bedste løsninger.

Operation pollinator 

Syngentas Operation Pollinator et internationalt biodiversitetsprojekt som for mere end 15 år siden startede med at opbygge bi-venlige habitater på de dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kunne bruges til produktion. Formålet er, ved hjælp af blomsterstriber, at øge den generelle biodiversitet, ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug samt miljømæssig balance.

Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.

Syngenta ønsker via dette projekt at øge bevidstheden om de mange fordele, som en fokuseret indsat for biodiversiteten kan bidrage med.

#BornholmBlomstrer 

Bornholm Blomstrer er et projekt, der stræber efter at fremme vores biodiversitet. Syngenta har siden projektets begyndelse været en del af det bornholmske samarbejde, hvor der hvert år bliver sået blomsterfrø i det bornholmske landskab. I 2018 blev der udsået 42.195 meter med blomsterfrø, og i 2019 blev der udsået til både blomsterstriber og hele blomstermarker.

De mange blomsterstriber skaber et samlet habitat for bestøvende insekter. Det har til formål at forbinde de mange små grønne områder i landskabet (vandhuller, lunde, krat, osv.).

Ved at så blomsterstriber sikres både føde- og levesteder for de bestøvende insekter. Derudover kan blomster i landskabet også bidrage til de lokale og turisternes naturoplevelser – og så kan man jo også samle en buket blomster til hjemmet.

 

I 2019 udviklede Bornholm Blomstrer skolemateriale til Bornholms 4.-6. klasse elever, hvor de bl.a. skulle tælle insekter og lære at skelne mellem forskellige bestøvende insekter. Skolematerialet gav positive reaktioner for både børn og voksne, og succesen vil derfor blive gentaget i 2020.

Syngenta bidrager igen i år til såningen af blomsterstriber, som bliver sået af både private og lokale landmænd, der frivilligt har meldt sig til projektet. 

Et af vores fokusområder i år vil være, om blomsterstriber hjælper, om de bidrager positivt til vores biodiversitet og hvad man skal gøre for at det blomsterstriberne virker?

Samarbejdet i 2020 består af landmænd, Bornholms Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, de bornholmske skoler, Natur Bornholm og Danmarks Biavlerforening.

 

På kortet herunder kan du se placering af blomsterstriberne og -markerne på Bornholm.

Kort der viser blomsterstiberne på Bornholm 2019

Foto: Bornholms Landbrug & Fødevarer - http://blf.dk/specialraadgivning/projekter/bornholmblomstrer

I Bornholms Lufthavn giver #BornholmBlomstrer de rejsende en farverig velkomst. Striben i Bornholms Lufthavn er blot en lille del af de 75.000 kvadratmeter blomsterstriber, der i 2019 er etableret på Bornholm.

Se vores udvalg af brochurer om biodiversitet

Insect pollinators on farms

Brochure om bestøvende insekter på gården og beskyttelse af dem.

Bestøvere og plantebeskyttelse

Information om beskyttelse af bestøvende insekter i landbruget og byområder

Beskyt bierne

Positive action for pollinators and

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter...

Relaterede sider

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Sikkerhed for mennesker og miljø er første prioritet i alt, hvad vi foretager os.