Biodiversitet og bæredygtigt landbrug | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Biodiversitet

Blomst og bi

For mange handler begrebet biodiversitet om planter og dyr i naturen og ikke på opdyrkede arealer som i landbruget. Biodiversiteten er afgørende for det moderne landbrug i dag. De fleste af vores afgrøder er afhængige af forskellige bestøvere, gavnlige insekter og en frugtbar sund jordstruktur som indeholder masser af mikroorganismer. 

I dag betragtes tab af biodiversitet som en enorm udfordring. Den Europæiske Kommission har advaret om, at omkring én ud af fire arter i øjeblikket er truet med udryddelse. For at beskytte biodiversiteten og forhindre tab af biodiversitet har EU fastsat en fokuseret indsats i sin 2020-strategi. Proaktiv forvaltning af landbrugsjordens biodiversitet vil være afgørende for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål. Med CAP2013 giver EU incitamenter til, hvordan landmændene kan lave grønnere foranstaltninger. De tre vigtigste foranstaltninger er: 

  • Skabelse af økologiske fokusområder
  • Diversitet i afgrøderne
  • Vedligeholdelse af permanente græsgange

Over halvdelen af europæisk jord forvaltes af landmænd og landbruget har derfor en stadig vigtigere rolle at spille. Initiativer som kan rådgive og hjælpe landmænd til at lave tiltag, som er en gevinst for biodiversitet og restaurering af økosystemtjenester har derfor stor fokus. 

Syngenta er med til at udvikle praktiske værktøjer til landmændene for at fremme et bæredygtigt landbrug. Ved at samarbejde med mange forskellige interessenter, som hver især bidrager med viden og sparring, kan vi udvikle de bedste løsninger.

Operation pollinator 

Syngentas Operation Pollinator et internationalt biodiversitetsprojekt som for mere end 15 år siden startede med at opbygge bi-venlige habitater på de dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kunne bruges til produktion. Formålet er, ved hjælp af blomsterstriber, at øge den generelle biodiversitet, ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug samt miljømæssig balance.

Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.

Syngenta ønsker via dette projekt at øge bevidstheden om de mange fordele, som en fokuseret indsat for biodiversiteten kan bidrage med.

#BornholmBlomstrer 

Bestøvende insekter er meget vigtige for verdens fødevareproduktion: mere end 80% af afgrøderne i Europa er afhængige af at blive bestøvet af insekter. 

Syngenta ser det dels som et utrolig vigtigt emne at skabe øget opmærksomhed omkring og samt at igangsætte konkrete initiativer for at fremme biodiversiteten.

Derfor er Syngenta igen i år partner i det bornholmske samarbejde #BornholmBlomstrer, hvor en lang række af forskellige partnere med interesse for, at fremtidens landbrug i fællesskab arbejder på at fremme biodiversiteten i det åbne land. Heriblandt lokale landmænd, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening.  

Syngenta har igen i år bidraget med såning af fire hektar blomster og solsikkestriber. Blomsterne er blevet sået af lokale landmænd, som frivilligt har meldt sig til projektet.

En anden samarbejdspartner i projektet; Dansk Planteværn, har udviklet undervisningsmateriale til de lokale skoler for 4. til 6. klassetrin. Herudover har projektet været tilstede ved en række af arrangementer i foråret, bl.a. var vi tilstedet ved Folkemødet på Bornholm i juni 2019, hvor det var muligt at høre mere om projektet og bl.a. få en frøpose til sin egen have. 

På kortet herunder kan du se placering af blomsterstriberne og -markerne på Bornholm.

Kort der viser blomsterstiberne på Bornholm 2019

Foto: Bornholms Landbrug & Fødevarer - http://blf.dk/specialraadgivning/projekter/bornholmblomstrer

I Bornholms Lufthavn giver #BornholmBlomstrer de rejsende en farverig velkomst. Striben i Bornholms Lufthavn er blot en lille del af de 75.000 kvadratmeter blomsterstriber, der i 2019 er etableret på Bornholm.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe et bæredygtigt landbrug i fremtiden

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Forsker der renser udsæd

Teknologi & Innovation

Vi prioriterer forskning højt i arbejdet mod at skabe bæredygtige løsninger.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.