You are here

Biodiversitet

Blomst og bi

 

For mange handler begrebet biodiversitet om planter og dyr i naturen og ikke på opdyrkede arealer som i landbruget. Biodiversiteten er afgørende for det moderne landbrug i dag. De fleste af vores afgrøder er afhængige af forskellige bestøvere, gavnlige insekter og en frugtbar sund jordstruktur som indeholder masser af mikroorganismer. 

I dag betragtes tab af biodiversitet som en enorm udfordring. Den Europæiske Kommission har advaret om, at omkring én ud af fire arter i øjeblikket er truet med udryddelse. For at beskytte biodiversiteten og forhindre tab af biodiversitet har EU fastsat en fokuseret indsats i sin 2020-strategi. Proaktiv forvaltning af landbrugsjordens biodiversitet vil være afgørende for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål. Med CAP2013 giver EU incitamenter til, hvordan landmændene kan lave grønnere foranstaltninger.

 

 

De tre vigtigste foranstaltninger er: 

  • Skabelse af økologiske fokusområder
  • Diversitet i afgrøderne
  • Vedligeholdelse af permanente græsgange

 

Over halvdelen af europæisk jord forvaltes af landmænd og landbruget har derfor en stadig vigtigere rolle at spille. Initiativer som kan rådgive og hjælpe landmænd til at lave tiltag, som er en gevinst for biodiversitet og restaurering af økosystemtjenester har derfor stor fokus. 

Syngenta er med til at udvikle praktiske værktøjer til landmændene for at fremme et bæredygtigt landbrug. Ved at samarbejde med mange forskellige interessenter, som hver især bidrager med viden og sparring, kan vi udvikle de bedste løsninger.

Operation pollinator 

Syngentas Operation Pollinator et internationalt biodiversitetsprojekt som for mere end 15 år siden startede med at opbygge bi-venlige habitater på de dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kunne bruges til produktion. Formålet er, ved hjælp af blomsterstriber, at øge den generelle biodiversitet, ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug samt miljømæssig balance.

Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.

Syngenta ønsker via dette projekt at øge bevidstheden om de mange fordele, som en fokuseret indsat for biodiversiteten kan bidrage med.

Test med sensorer til måling af biodiversitet  

Biodiversiteten er under pres og der er behov for at vi gør en indsats for både at beskytte og styrke den. På globalt plan estimeres det, at 75% af afgrøder er afhængige af bestøvende insekter, og derfor har landbruget en afgørende rolle i at sikre biodiversiteten. En af udfordringer bliver at finde måder hvorpå biodiversiteten kan måles og gøres mere konkret i en landbrugskontekst.  

Test af ny teknologi med sensorer kan gøre undersøgelser af biodiversiteten nemmere og hurtigere, samt have et stort potentiale i fremtiden til gavn for både landmænd og biodiversiteten.

Teknologien er udviklet af FaunaPhotonics og ved brug af lyssensorer scanner og indsamler den data om insekter, der er i og omkring det lokale område, hvor sensoren er sat op. Sensorerne registrerer målinger hele døgnet rundt i den periode de er sat op. 

Sensorteknologien fungerer ved at udsende infrarødt lys i to bølgelængder foran instrumentet, der rammer insekterne på samme måde som forlygterne på en bil. Data sendes direkte til skyen, og herefter bliver de bearbejdet af algoritmer og kunstig intelligens, der er trænet til at genkende specifikke insekter ud fra hver deres fingeraftryk. Det giver et overblik over den samlede insektaktivitet over tid eller aktivitet fra specifikke insektarter.

På den måde kan data hjælpe med at give landmanden en forståelse af, hvordan biodiversitet og insektaktivitet ser ud i marken og en længere periode. Der kan derefter tages beslutninger der kan påvirke afgrøderne positivt og samtidig om hvordan man bedst muligt beskytter biodiversiteten.

 

Test af sensorer

Testen af sensorer fandt sted sommeren 2020 ved Lystrup Gods. Her blev der opsat to sensorer. En sensor nær en anlagt blomsterstribe, og en anden et sted, ved en naturlig markkant.

Test-målingerne viste stabile målinger i den måned, de var sat op og blev fulgt af en forsker fra Københavns Universitet, som løbende gennem forløbet indsamlede data på traditionel vis ved at observere insekter på stedet og ved at samle insekter med net og bestemme dem i laboratoriet. Sensorerne viste blandt andet, at insektaktiviteten, der var opsat nær blomsterstriberne, var 60% højere. Resultaterne overraskede på flere måder Joachim Moltke, og han ser muligheder med sensorerne i fremtiden:

”Ved at kende til insekterne og til deres flyvetider får jeg en bedre forståelse af, på hvilke tidspunkter insekterne er mindst aktive. Det kan jeg bruge i forhold til, hvornår jeg kan sprøjte mine marker og dermed beskytte bierne. Derudover ser jeg også et potentiale på sigt, sensorerne kan hjælpe med at sige noget om niveauet af insektaktivitet ved eksempelvis mine rapsmarker, hvilket kan medvirke til et øget udbytte,” siger Joachim Moltke, som mener at testforløbet har givet ham positive erfaringer.

 

 

Se vores udvalg af brochurer om biodiversitet

Juryrapport - Biodiversitet på bedriften

Få inspiration til hvad du kan gøre på din bedrift og få gode råd med på vejen.

Insect pollinators on farms

Brochure om bestøvende insekter på gården og beskyttelse af dem.

Beskyt bierne

Positive action for pollinators and

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter...

Relaterede sider

Pollen- og nektarblanding til landbruget og biodiversiteten

Pollen- og nektarblanding

Et samarbejde mellem Syngenta, DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening...

Banner bøndernes blomstrende ideer biodiversitet

Bøndernes Blomstrende Ideer

Læs mere om hvordan du som landmand kan give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Blomsterstribe på Bornholm

Bornholm Blomstrer

Hvert år tager vi del i #BornholmBlomstrer projektet og deltager i Folkemødet

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.