GRObund - Forsøgsværter & anlæg af forsøg

GRObund involverer tre bedrifter, som tester dyrkningssystemerne under forskellige klimatiske forhold og jordbundstyper. Formålet er at sammenligne de tre forskellige dyrkningssystemer: 

  • Traditionel jordbearbejdning
  • Reduceret jordbearbejdning
  • Conservation Agriculture 

DE TRE FORSØGSVÆRTER I GROBUND

Birkelse, JB10

Medejer Jens Richter Jungersen og driftsleder Christian Sommerlund er værter for forsøget i Birkelse, på driftsfællesskabet JSJ-Agros jord. 

JSJ-Agro driver 4.000 ha med blandt andet vinterhvede, vinterrug, vinterraps, vinterbyg, vårbyg, vårhavre, hestebønner, ærter, rajgræs, kartofler og juletræer. To tredjedele af halmen snittes på ejendommen, og der tilføres kyllingemøg på regelmæssig basis. På bedriften pløjes i 4 ud af 5 år, men der rådes også over harver og såmaskiner, som kan køre i jord, som ikke er pløjet.   

Forsøgsarealet er placeret på en siltholdig gammel søbund, JB 10, på en egn med regelmæssig nedbør. 

Slagelse, JB 6

Landmand Simon Christensen er vært for forsøget tæt ved Slagelse.

På Rødkildegaarden dyrkes cirka 500 hektar med korn, vinterraps, græsfrø og hvidkløver. Størstedelen af halmen snittes, og derudover tilføres markerne gylle fra gårdens grisebesætning.Jorden har været drevet uden plov siden år 2000, og der forefindes derfor ikke længere plov på bedriften. Derfor pløjer og sår en nabo de pløjede parceller i forsøget. Ligeledes såes CA-parcellerne med en såmaskine ude fra. 

Jorden på Rødkildegaarden er overvejende JB 6. 

Holstebro, JB 3-4

Niels-Erik Halgaard driver Nørre Halgaard ved Holstebro.

Jorden dyrkes med stivelseskartofler, hestebønner, vinterraps, korn og græsfrø. I alt dyrkes cirka 400 hektar. To tredjedele af halmen nedmuldes, og der har været udbragt gylle. På bedriften har der hidtil været pløjet forud for kartofler og efter græsfrø, inden etablering af vintersæd. Niels-Erik eksperimenterer i øjeblikket med kun at harve forud for kartofler, og måske GRObund kan være med til at afklare, om det kan lade sig gøre komme ud af frøgræs uden brug af plov.

Jorden på forsøgsarealet ved Nørre Halgaard er sandblandet lerjord JB 3-4.

Opsætning af forsøg

Markerne, der anvendes til GRObund, har indtil nu været dyrket med reduceret jordbearbejdning og er geografisk fordelt i Danmark: Nordjylland, Vestjylland og Vestsjælland. Der benyttes jorde, der har været dyrket med reduceret jordbearbejdning således at omlægning til henholdsvis traditionel jordbearbejdning og CA forløber bedst muligt. Ved hver lokation er der anlagt 3 x 4 storparceller (de tre forsøgsled i fire gentagelser), som alle er placeret i samme område og i vilkårlig rækkefølge - således at variation i jordbunden ikke påvirker det samlede resultat. 

Værtslandmanden vurderer i samarbejde med konsulenter, hvad der er mest optimalt for hvert af de tre dyrkningssystemer. Eksempelvis om sygdomstrykket i den enkelte parcel retfærdiggør en behandling eller at afgrøderne ikke nødvendigvis skal etableres samme dag, men når jorden er tjenlig i det pågældende system. 

Det første år foretages basismålinger af jorden, derefter igen i år fire og fem. Således kan udviklingen i blandt andet jordstruktur følges. Projektet startede med dyrkning af hestebønner ved høst 2021. Andet år af projektet blev der dyrket vinterhvede og i foråret 2023 blev der sået vårbyg. I 2024 som er fjerde forsøgsår bliver der dyrket vinterraps og vinterhvede.

GRObund blog - hold dig opdateret med hvad der sker i marken

GRObund blog - Hold dig opdateret

Gennem vores blog vil vi følge årets gang i forsøgsmarkerne og lave opslag, når afgrøderne etableres, høstes, sprøjtes og gødes, samt når der foretages målinger i marken. Derudover vil vi belyse hvilke overvejelser, der ligger til grund for handlingerne i marken. Uanset om det er valg af udsædsmængde, gødskningsstrategi, valg af såmaskine eller valg af efterafgrødearter med mere.

GRObund - Blog - Hvad sker der i marken?

GRObund - Hvad sker i marken?

I vores blog følger vi årets gang i forsøgsmarkerne.

GRObund - Test af dyrkningssystemer

GRObund

Her kan du læse mere om projektet GRObund

Mark med traktorer

Plantebeskyttelse for højere udbytter

Find det produkt, du skal bruge til din mark her

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget