Hyvido hybrid vinterbyg - hybridsorter udviklet til tidlig såning│Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Hyvido logobanner

Hyvido hybrid vinterbyg

Hybrid vinterbyg giver højt udbytte

Vil du optimere dit udbytte, skal du vælge hybrid vinterbyg fra Syngenta.

Vi kalder dem under ét for Hyvido, og de er skabt gennem mange års dedikeret forædlingsarbejde sammen med landmænd i hele Norden. 

Resultaterne taler for sig selv: Med Hyvido sorter får du udsæd, som altid ligger i top. Ofte ligger udbyttet 5 % over traditionelle seksradede sorter og 10 % over de to-radede sorter. 

Hvilke Hyvido sorter kan du bestille? 

Vores hybrid vinterbyg-sorter i år er SY GalileooJettooToreroo og Belfry. Klik på navnene og bliv klogere på de enkelte sorters specifikke egenskaber.

Hyvido udsædsberegner

Hyvido udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Billede af vintersæd folder

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

Tryghed i hverdagen med Hyvido hybrid vinterbyg

  • Hybridvitalitet – bedre stresstolerance over for tørke og manganmangel
  • Udviklet til tidlig såning og til at holde vækstpunktet i jorden
  • Særdeles robuste med god buskningsevne fra efteråret
  • Velegnet til alle jordtyper
  • Kernekvalitet på linje med eller bedre end to-radede sorter
  • Hæmmende effekt på græsukrudt

Mindre stress, mere udbytte med Hybrid vinterbyg

Rodnettet på Hyvido hybrid vinterbyg er op til 30 % større og 10 cm dybere end konventionel byg. Et kraftigt rodsystem betyder, at planten har forbedrede muligheder for at afsøge området for vand og næringsstoffer samt forøget chance i tørre perioder. Derfor er Hyvido en stabil afgrøde, der optager kvælstof bedre og modstår tørkeperioder. 

Det betyder altså mindre stress og mere udbytte. Også under ugunstige forhold som tørre eller våde jordbundsforhold er udbyttet ensartet i hele marken.

Den tidlige såning betyder, at Hyvido busker sig allerede tidligt i efteråret. I løbet af efteråret dannes fire-otte skud pr. plante. Til høst er målet 600-650 aks pr. kvadratmeter. Faneblade og bladmasse er op til tre gange større end traditionel vinterbyg.

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen. Send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245

Hyvido - korrekt såtidspunkt og plantetal er afgørende for udbyttepotentialet

Hvad er vigtigst for dig, når du vælger vinterbygsort?

Højt udbytte
57%
Mulighed for tidlig såning
14%
God kernekvalitet
11%
Stærk sygdomsprofil
18%

Tidlig såning med Hyvido øger udbyttet

Vores Hyvido-sorter er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – så du får flere sådage i det hektiske efterår og dermed øger dit potentielle udbytte markant. 

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år. Derfor har du i forhold til vårbyg og vinterhvede flere dage til at bjærge halm, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring.

Vælger du eksempelvis at så 20 %  hybrid vinterbyg på din bedrift, svarer det i praksis til, at du på en 30 fods mejetærsker pludselig har 6 fod EKSTRA at høste med. Eller med andre ord: 20 % større kapacitet.

Øg dit udbytte med 10-15 %

Samtidig får du flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt, og det betyder højere udbytter.

Alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme, ligesom flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks.

For de fleste arters og sorters vedkommende vil du derfor øge det potentielle udbytte med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Billede af vintersæd folder

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

Vidste du?

Tidlig såning giver dig mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:4.

Bruger du Hyvido vinterbyg som forafgrøde til vinterraps i stedet for flerårshvede, får du også bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Dine fordele ved optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
• Bedre udnyttelse af maskinparken
• Mere tid til bjærgning af halm
• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Hvornår skal du så dine Hyvido marker?

Allerede i september kan du starte med at så dine Hyvido-marker., og jo tidligere du starter, jo mindre udsædsmængder vil du have brug for. Brug vores udsædsberegner til at beregne mængden af udsæd, du har behov for. 

Når du overvejer, hvornår du skal gå i gang med såningen, skal du også tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet.

Du kan herunder se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido

Dyrkningsvejledning

Hyvido hybrid vinterbyg sorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter.

Hyvido sorter adskiller sig specielt omkring såtid, plantetal og gødskning, hvor primært tidlig såning medfører behov for øget fokus på skadegørere i efteråret. 

SÅ TIDLIGT – den nemmeste vej til topudbytte

Når vi kommer ind i september måned, og jordtemperaturen* er kommet under 15 ºC, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Hyvido har et bredt såvindue, men anbefales at sås tidligt. På siden om tidlig såning her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvornår du skal så din Hyvido.

* Find jordtemperatur opdelt på postnummer på www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vejret/sider/pl_ jordtemperatur.aspx

UDSÆDSMÆNGDE

Når du skal beregne udsædsmængden, bør du tage højde for tusindkornsvægten samt den forventede markspiringsprocent. Hver storsæk med Hyvido-sorter indeholder ca. 10.000.000 spiredygtige kerner svarende til ca. 500 kg. I vores app kan du beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark - se udsædsberegneren her. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund, for at opnå bedst mulige fremspiring.

Ikon der viser at det er vigtigt at så Hyvido tidligt

VINTERSIKRING – hvis afgrøden er blevet meget kraftig om efteråret. 

Hvis afgrøden er blevet meget kraftig inden vinteren, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor der kan forekomme snedække i længere perioder med et tebuconazol-holdigt produkt. Vær ligeledes opmærksom på trådkølle, som er en sædskiftesygdom, der kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en tidligere angrebet vinterbygmark. Tebuconazol-midlerne har også god effekt på trådkølle.   

Ikon som viser en traktor, der gøder Hyvido

GØDNING – strategien planlægges efter antal hovedskud per plante

Normalt vil Hyvido-sorterne ikke have behov for kvælstof i efteråret. Sen såning eller såning efter store mængder nedmuldet halm af specielt vårbyg kan dog nødvendiggøre, at der tilføres 20-30 kg kvælstof pr. hektar om efteråret for at fremme skudsætning.

Ved vækststart i foråret er det vigtigt, at du går ud i marken og laver optællinger af antal hovedskud pr. plante. Gødningstilførsel foregår efter nedenstående tilførselsplan. En for tæt mark kan medføre, at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top. 

Antal skud pr. planteMedium marts % af samlede N-mængdeMedium april % af samlede N-mængde
> 6 skud30 %70 %
3-6 skud50 %50 %
1-2 skud70 %30 %

 

BLADLUS – kræver særlig opmærksomhed i efteråret

Ved tidlig såning bør man være særlig opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot.

En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendig i efteråret med høje gennemsnitstemperaturer, der fremmer lusenes udvikling.

At finde vingede lus er svært. Derfor vil det ofte være rentabelt at medtage 0,2 kg/ha Karate ved ukrudtssprøjtningen straks efter fremspiring og gentage behandlingen igen 10-14 dage senere, hvis der fortsat findes lus i marken. Reducerede doseringer af insektmidlerne begrænser virkningsperioden, og du øger risikoen for resistensopbyggelse.  

Ikon der viser at det er vigtigt at behandle sin Hyvido mark mod bladlus

MANGAN – husk at frostsikre afgrøden

Hyvido-sorterne er som standard bejdset med de mest effektive midler som f.eks. Celest Extra. Der er altid tilsat mangan, hvilket sikrer afgrøden en god start. Selvom sorterne generelt har en lille følsomhed overfor manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer afgrøden med 1-2 liter mangannitrat, inden vinteren sætter ind. 

Ikon der viser at det er vigtigt at behandle sin Hyvido med en todelt svampestrategi

SVAMPESTRATEGI – vælg en todelt svampestrategi

Hyvido-sorterne er ikke mere modtagelige for svampeinfektioner end andre vinterbygsorter. For Bazooka skal du være specielt opmærksom på bygrust og bygbladplet. Angreb af bygrust kan optræde allerede om efteråret, men er normalt uden betydning.

Vær særlig opmærksom, når temperaturen om foråret er mellem 16-20 °C, og det samtidigt er meget fugtigt. En todelt svampestrategi vil ofte give det bedste resultat. Der bør vælges bredspektrede løsninger med god effekt på bygrust og bygbladplet begge gange. Løsninger med Proline Expert/Prosaro/ Bell/Viverda vil give god effekt, og vi ser positive effekter af tilsætning af strobilurin som f.eks. Amistar. 

VÆKSTREGULERING – Hyvido sætter pris på Moddus Start

Med det store udbyttepotentiale i Hyvido-sorterne er det vigtigt at lægge en klar vækstreguleringsstrategi. En tidlig indsats med 0,2-0,3 Moddus Start i stadie 25 giver et boost på rodudvikling og skudsætning. Samtidig får du mulighed for senere opfølgning efter behov.

En kraftig afgrøde i god vækst bør efterfølgende behandles med 0,2-0,4 Moddus M i stadie 13-33. Ved begyndende skridning skal det altid vurderes, om der er behov for at sikre mod nedknækning af de store tunge Hyvido-aks – f.eks. med 0,15-0,2 Cerone. Det udføres sammen med den afsluttende svampesprøjtning. I perioder med varmt særligt vejr og nedbørsunderskud bør Cerone ikke anvendes. 

Ikon der viser at du skal vækstregulere din Hyvido fx med Moddus

Spørgsmål og svar om Hyvido

Hvad er Hyvido?

Hyvido er fællesbetegnelsen for højtydende vinterbyg hybrider fra Syngenta.

Læs mere om Hyvido her

Hvad er en hybrid?

Hyvido-hybrider er ny teknologi

Hybrider kommer fra krydsning af genetisk forskellige planter. Afkommet fra denne krydsning har hybrid vitalitet. Der er denne vitalitet, som giver de ekstra høje udbytter. Det tager ca. 10-12 år at skabe en ny hybridsort. Som udgangspunkt bruger vi vores velafprøvede linjesorter med særligt udvalgte egenskaber og kombinerer de gode genetiske egenskaber fra forældrene. Fra de første krydsninger i væksthus og til salget af sorten kan påbegyndes, skal den gennem en omfattende række af test. Dette arbejde gøres for at fastslå om krydsningen har alle de karakterer, som er vigtige for et specielt dyrkningsområde.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet opdagede planteforædlerne, at udbyttet fra afkommet blev større end afkommet fra forældrene, når to ikke beslægtede linjer krydses med hinanden. Et af de største problemer for at kunne udnytte denne udbytteforbedring, var at lave krydsningerne i stor skala til udsæd. Teknikken er blevet udviklet og erfaringerne har bredt sig. I dag arbejder forædlerne på at lave hybridsorter inden for stort set alle arter. Syngenta udvikler hybrider inden for afgrøderne roer, ris, raps, grøntsager og vinterbyg.

Hvilke fordele er der ved at dyrke hybrid vinterbyg?

Hyvido sorterne har et meget stort udbyttepotentiale, som med den rigtige dyrkningsteknik forventes den enkelte mark vil merudbyttet ligge på omkring 1 tons ekstra pr. hektar, fordi udbyttet bliver mere ensartet i områder, som normalt trækker gennemsnitsudbyttet

Samtidig har alle hybrid vinterbygsorterne en høj hektolitervægt og en god foderværdi og er desuden kendetegnet ved en høj dyrkningssikkerhed. 

Kan Hyvido dyrkes som normal vinterbyg?

Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid, plantetal og gødskning. Vi anbefaler, at du læser vores dyrkningsvejledning her og samt om de forskellige Hyvido sorter her.

Hvad er det korrekte planteantal?

Det korrekte planteantal afhænger af såtidspunktet. Jo tidligere der sås jo mindre udsæd skal der bruges. Tidlig såning anbefales for at få en god buskning i efteråret.

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter.

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Kan Hyvido-sorterne blive angrebet af trips?

Ved begyndende skridning skal marken kontrolleres for angreb af trips. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Vurdér angrebsstyrken inde i marken. Angrebet er oftest kraftigere i udkanten af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb.

Senere fremkommer trips larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige. Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end én mørk trips pr. bladskede. Karate har en god effekt på trips. For at ramme tripsene inde i bladskederne skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Hvad er risikoen for sneskimmel?

Risikoen får sneskimmel hænger nøje sammen med tætheden af afgrøden inden vinteren. Tidlig såning i kombination med høj udsædsmængde øger risikoen for sneskimmel. Derfor skal vores vejledende udsædsmængder anvendes. I de tilfælde hvor afgrøden er blevet alt for tæt om efteråret, bør sorterne medio november behandles med 200 gr. Tebuconazol (0,75 ltr/ha Folicur/ha).

Er Hyvido meget følsom overfor manganmangel?

Der er ikke forskel på Hyvido-sorter og liniesorter i forhold til manganbehov. Hyvido udsæd er bejdset med mangan og Celest Extra. Udsæden er bejdset for at give planterne den bedst mulige start og sikre, at der ikke opstår tabsvoldende manganmangel eller sygdomme. Man skal dog stadig være opmærksom på manganmangel sent på efteråret. Vinterfastheden forbedres med tilførsel af mangan og bor. Det må forventes, at der skal gødskes med mangan i foråret.

Yderligere spørgsmål?

Vi udbygger løbende denne side med nye spørgsmål og svar, og svarer meget gerne på dit spørgsmål. Kontakt os enten på [email protected] eller på vores Facebook side, så finder vi også svar på dit spørgsmål om Hyvido.

Direkte fra Hyvido hybrid vinterbyg-marken

Kom med i Hyvido vinterbyg-marken og se, hvordan det vokser derude. Vi har sat et FieldEye kamera på i en Hyvido mark. Det tager et billede fire gange i løbet af hver dag, og herunder kan du både se, hvordan det ser ud lige nu samt se de tidligere billeder, og se hvordan marken har udviklet sig helt siden oktober.

Ud over et kamera har vi også en vejrstation i marken og du kan derfor også se hvilke forhold marken har og har haft indtil nu. 

Hyvido vinterbyg sorten Belfry

Belfry

Robust sort med kortere strålængde

Hyvido Jettoo logo

Jettoo

Topsort med super sygdomsprofil

SY Galileoo logo

SY Galileoo

Ny topsort - højest ydende i LFS 2017

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo

Sund Hyvido sort med kort strålængde

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen. Send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Hyvido udsædsberegner

Hyvido udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato