You are here

Moddus Start logo
Moddus M logo
Moddus Start

Bevar potentialet i marken med vækstregulering 

Vækstregulering er med til at sikre potentialet for højt udbytte i markerne og beskytter mod lejesæd.

Tidlig såning, milde vintre, et lunt forår og større mængder kvælstof til rådighed er alle faktorer, som øger risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering.

Med en tidlig vækstregulering kan vi give afgrøden bedre vækstbetingelser og bevare det potentiale, som findes i marken.

Tidlig vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse skal ofte udføres på samme tid. 

Der har i 2016 været gode erfaringer med blanding af Moddus Start og Serrate i hvede. Det er derfor en løsning, som vi anbefaler i hvede frem til begyndende strækning, når der er behov for bred effekt på græsukrudt og bredbladet ukrudt.

I hvede er Moddus® Start blandbar med ukrudtsmidler som: 
Serrate, Atlantis OD, Cossack, OD, Broadway og Hussar i buskningen frem til stadie 29, under gode vækstforhold i dagene før og efterbehandling.

Moddus

Højere kvælstofmængder

Med adgang til højere kvælstofmængder øges muligheden for større udbytter. Udbytter som skal beskyttes gennem hele vækstsæsonen. Vækstregulering er her en vigtig parameter, som beskytter mod lejesæd og sikrer høj kvalitet

Forskellige behandlingstidspunkter har forskellig effekt på afgrøden

• En tidlig behandling i midt buskning (st 25) giver størst effekt på udvikling af rødder, sideskud og stråbasis.
• En senere behandling, hen imod fanebladets fremkomst, har størst effekt på den øvre del af stænglen og beskytter samtidig mod aksnedknækning.

Med to forskellige Moddus produkter kan du derfor få udbytte af at behandle på to tidspunkter i sæsonen. Moddus produkterne virker på den del af planten der er i vækst når behandlingen udføres.

Moddus

To produkter, som sammen giver meget mere end stråforkortning

Den store gevinst ved, at du nu kan bruge to Moddus produkter, er at forskellige behandlingstidspunkter har forskellig effekt på afgrøden. Kraftige afgrøder bliver nemmere at vækstregulere med en effektiv splitbehandling med Moddus Start efterfulgt af Moddus M.

Moddus Start er med sin nye formulering udviklet specielt til tidlig brug og kan anvendes fra midt buskning i stadie 25 i korn. Den optages hurtigt i planten og giver hurtig effekt også under kølige forhold. Men for alle vækstreguleringsmidler gælder, at der skal være aktiv vækst i afgrøden, før de virker.

Moddus M anvendes i strækningen. En sen behandling forkorter strået og giver styrke og stabilitet. Sikrer, at planten bedre modstår de påvirkninger, der kan føre til lejesæd.

Se video

Se video

Youtube logo

Kom med i marken

Se vores seneste videoer med #RØDDERNE

Ny formulering – nye muligheder

Moddus Start er udviklet specielt til tidlig brug om foråret. Midlet kan anvendes allerede fra stadie 25 i korn (midt buskning). Moddus Start er også godkendt til brug i frøgræs, her fra stadie 30.

En tidlig behandling stiller særlige krav til midlets egenskaber, da planten er mindre og temperaturen lavere. Moddus Start er specielt designet til at møde disse udfordringer.

• Den nye formulering gør det muligt at bruge Moddus Start allerede efter allerede - fra stadie 25 i foråret (midt buskning) og inden strækning
• Kan anvendes fra 6 grader såfremt der er aktiv vækst i afgrøden i perioden efter
• Tilpasset til brug på mindre planter gennem bedre fordeling og øget optagelse
• Moddus Start er særdeles blandbar i sprøjten og skummer ikke. Kræver ikke spredeklæbemiddel.

Tidlig anvendelse af Moddus Start øger udbyttepotentialet markant i din afgrøde

Når Moddus Start anvendes i buskningen (fra st 25) dannes fl ere sideskud, og eksisterende sideskud beskyttes. Moddus Start dæmper hovedskuddets dominans samtidig med, at eksisterende og nye sideskud bliver ’løftet op’, så flere strå bærer aks.

Øget rodtilvækst

Den øgede rodvækst (op til 33 % øget rodvolumen er registreret i nye engelske undersøgelser) bevirker, at afgrøden bedre kan optage vand og næringsstoffer, og risiko for rodlejesæd minimeres. Derfor er den mindre udsat for tørke og anden stress i løbet af sæsonen. Dermed bliver der bedre balance mellem rod og topvækst i afgrøden – hvilket øger muligheden for høje udbytter af god kvalitet.

Større indhold af klorofyl

Afgrøder, der er behandlet med Moddus Start frem for CCC inden afsluttet buskning, har et større indhold af klorofyl efter blomstring. Det dokumenteres af nye undersøgelser i hvede. Et højt indhold af klorofyl giver større fotosynteseaktivitet, dermed er grunden lagt for at øge udbyttepotentialet i afgrøden.

Stærkere rødder til din afgrøde

Ved 0-20 cm dybde:
+13 % roddiameter (mm)
+13,6 % i rodvolumen
(cm rod/cm3)

Ved 80-100 cm dybde:
+5,6 % roddiameter (mm)
+33 % rodvolumen
(cm rod/cm3)

Illustrationen viser resultaterne fra et forsøg med rodudvikling. Planterne er behandlet med Moddus Start på stadie DC 25-31 (buskning) ADAS UK 2013

Moddus

Effekt af vækstregulering med Moddus Start og Moddus M i hvede

Moddus effektoversigt

Anbefalede løsninger med Moddus Start og Moddus M

 

    Stadie Anbefaling

HVEDE

To behandlinger (doser pr. hektar)

25-30 0,2-0,25 l Moddus Start* + evt. 0,5 l CCC + evt. 120 g Serrate** + olie
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,3 l Moddus Start*
  En behandling (doser pr. hektar) 30-32 0,3- 0,4 l Moddus M eller 0,2 – 0,3 l Moddus Start* + evt 0,5 l CCC

VÅRHVEDE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,15-0,2 l Moddus Start* + evt. 0,5 l CCC 
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 l Moddus Start*
  En behandling (doser pr. hektar) 30-32 0,3- 0,4 l Moddus M eller 0,2 – 0,3 l Moddus Start* + evt 0,5 l CCC

BYG

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,2-0,25 l Moddus Start***
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,3 l Moddus Start***
  En behandling (doser pr. hektar) 31-37 0,2- 0,4 l Moddus M eller 0,15 – 0,3 l Moddus Start*** + evt 0,2 Cerone®

RUG & TRITICALE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,2 – 0,3 l Moddus Start**** + evt. 0,5 l CCC
  31-37 0,2-0,4 l Moddus M + evt 0,2 l Cerone®
  En behandling (doser pr. hektar) 31-37 0,3- 0,4 l Moddus M + evt 0,2 l Cerone®

HAVRE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,15 – 0,2 l Moddus Start***** + evt. 0,5 l CCC
  31-34 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 Moddus Start*****
  En behandling (doser pr. hektar) 30-34 0,2- 0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 Moddus Start*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Max 0,3 liter Moddus Start / hektar / år i Hvede
** Blanding med Serrate kun i st 25-29 under gode vækstforhold
*** Max 0,6 liter Moddus Start / hektar / år i Byg
**** Max 0,6 liter Moddus Start / hektar / år i rug og Triticale. Moddus Start i rug kun i stadie 25-30
***** Max 0,4 liter/ha Moddus Start  / år i havre

Cerone® er et registreret varemærke for Bayer A/S

Brug af Moddus Start i frøgræs

Ligesom i korn vil det i frøgræs være interessant at fokusere mere på en delt vækstregulering. Særligt i rajgræs, rødsvingel og hundegræs er det på den måde muligt at få fl ere sideskud med op. Senere, før skridning, kan en tilpasset dosering af Moddus M tildeles efter afgrødens behov.

1. Flere sideskud sætter frø og afgrøden harmoniseres i højden
2. Mere jævn og eff ektiv blomstring
3. Delt anvendelse af Moddus giver de største udbytter i forsøg

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Tankblandinger med Moddus Start

Moddus Start kan tankblandes med de fleste relevante produkter i markedet. Ofte vil tidlig behandling med Moddus Start i buskningen falde sammen med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Tilsvarende vil behandlinger med svampe- og insektmidler ofte falde sammen med senere vækstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Blandinger med gødninger/mikronæring er mulig.

Bland ikke Moddus Start med mere end ét produkt. Se herunder retningslinjer for blandinger.

Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.

Moddus produkter er meget blandbare og bør anvendes på afgrøder der vokser godt og ikke er stresset af vand- eller næringsmangel. Undgå behandling i perioder med frost.

 

Produkttype Anbefaling til blandinger Bør ikke blandes med
Midler mod græsukrudt Moddus Start er blandbar med græsukrudtsmidler, som tilhører gruppen af ALS-hæmmere/SU-midler i vinterhvede frem til stadie 29. Senere anvendelse og anvendelse i andre afgrøder kan medføre skade i afgrøden. Blanding med Topik er muligt frem til stadie 39 Bør ikke blandes med Primera Super og Foxtrot
Ukrudtsmidler Moddus Start er blandbar med de fleste ukrudtsmidler. Gælder også for Moddus M Moddus M: Hussar, Atlantis, Broadway, Cossack, Serrate, Tombo 
Svampe- og insektmidler Moddus Start er blandbar med alle aktuelle svampe- og insektmidler.
(gælder også for Moddus M)
 
Gødningsmidler Moddus Start har god blandbarhed med gødningsmidler Bør ikke blandes med Mangansulfat
Ved tankblanding af Moddus med produkter + olie eller sprede-klæbe-midler Olie eller sprede-klæbe-middel tilsættes ifølge anbefaling. Undgå at udsprøjte blandinger med olie i stærkt sollys midt på dagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombo® og Broadway®  er registreret varemærke hos hos DOW
Hussar®, Cossack®, Atlantis® og Primera® Super  er registreret varemærke hos Bayer Crop Science

Foxtrot® er registreret varemærke hos FMC