Hyvido hybrid vinterbyg - hybridsorter udviklet til tidlig såning│Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Hyvido logobanner

Hyvido hybrid vinterbyg

Hyvido Hybrid vinterbyg

Højtydende hybrid vinterbyg

Hyvido er en seksradet foder-vinterbyg og er fællesbetegnelsen for alle hybrid vinterbygsorter fra Syngenta. Syngentas dedikerede forædlingsarbejde har de seneste år for alvor sat de seksradede hybridsorter på landkortet. Kigger man på resultaterne fra de sidste tre års landsforsøg, har vores seksradede hybridsorter ligget i toppen af udbyttemålingerne. Faktisk dominerer de seksradede sorter i en sådan grad, at der sidste år ikke var én eneste toradet sort med på Top 10-listen over udbytte for de enkelte sorter.

Hyvido er særdeles velegnet til opfodring på egen bedrift og har en høj foderværdi. Hyvido er desuden en fin salgsafgrøde med god efterspørgsel.

Hyvido hybridvinterbyg sorterne

Vores hybrid vinterbyg-sorter i år er nyhederne SY Galileoo og Jettoo samt sidste års stærke nyheder Bazooka, Belfry og Toreroo. Hvis du klikker på sorterne kan du læse mere om hver enkelt sort og dens specifikke egenskaber.

Forskellen på hybrid og konventionel vinterbyg er så stor, at Hyvido kan betragtes som en helt ny afgrøde. Vil du udnytte plantens vækstpotentiale optimalt, skal du bryde med den sædvanlige strategi for dyrkning af vinterbyg. Der er større udbyttepotentiale i Hybrid-teknikken, da den har ændret vinterbyggens egenskaber markant og dermed øget udbyttepotentialet.

Vintersæds folder med både Hyvido hybrid vinterbyg, vinterraps og vinterhvede

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen. Send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245

Sorter med stor dyrkningssikkerhed

Alle Hyvido-sorterne kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed, hvilket er med til at give ekstra tryghed i hverdagen. Vælger du at så en Hyvido-sort, får du en række stærke fordele med i købet:

  • • Hybridvitalitet – bedre stresstolerance overfor tørke og manganmangel
  • • Udviklet til tidlig såning og holder vækstpunktet i jorden
  • • Særdeles robuste med god buskningsevne fra efteråret
  • • Velegnet til både sand- og lerjord i alle landsdele
  • • Kernekvalitet på linje med toradede sorter
  • • Hæmmende effekt på græsukrudt

Hvad er vigtigst for dig, når du vælger vinterbygsort?

#RØDDERNE fra Syngenta besøger landmænd rundt om i hele Danmark for at høre om deres erfaringer. Kom med os ud i marken og hør mere om udbytte, kernekvalitet, høst, såning og meget mere. Du kan enten klikke på videoen her og se alle vores videoer om Hyvido hybrid vinterbyg eller klikke her og komme til vores Hyvido hybrid vinterbyg video side.

Vi deler alle videoer på både vores Facebook side og på vores Youtube kanal - husk at følg os.

Mindre stress, mere udbytte

Rodnettet er op til 30 % større og 10 cm dybere end konventionel byg. Et kraftigt rodsystem betyder, at planten har forbedrede muligheder for at afsøge området for vand og næringsstoffer og forøget chance i tørre perioder. Derfor er Hyvido en stabil afgrøde, der optager kvælstof bedre og modstår tørke lige så godt som rug. Altså mindre stress og mere udbytte. Også under ugunstige forhold som tørre eller våde jordbundsforhold er udbyttet ensartet i hele marken.

Den tidlige såning betyder, at Hyvido busker allerede midt i september. I løbet af efteråret dannes fire-seks skud pr. plante. Til høst vil der være 650 aks pr. kvadratmeter. Faneblade og bladmasse er op til tre gange større end almindelig byg

Hyvido - korrekt såtidspunkt og plantetal er afgørende for udbyttepotentialet

Tidlig såning med Hyvido

Hyvido-sorterne er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – hvilket giver flere sådage til rådighed i et hektisk efterår. Ved at anvende Hyvido vinterbyg som forfrugt til vinterraps i stedet for flerårshvede får du bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år, hvilket giver flere dage til halmbjærgning, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring. Hvis man vælger at så f.eks. 20% hybrid vinterbyg på sin bedrift, svarer det i praksis til, at man med en 30 fods mejetærsker lige pludselig har 6 fod ekstra på mejetærskeren. Eller sagt med andre ord: 20% større kapacitet.

Samtidig giver det flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt. Dette betyder højere udbytter, fordi alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme. Flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks. For de fleste arters og sorters vedkommende vil potentialet øges med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Dette kræver dog, at man har valgt en sort, der er velegnet til tidlig såning. Tidlig såning giver desuden mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:4.

Vintersæds folder med både Hyvido hybrid vinterbyg, vinterraps og vinterhvede

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

Fordele ved et optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
• Bedre udnyttelse af maskinparken
• Mere tid til bjærgning af halm
• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Hvornår skal du så dine Hyvido marker?

Når vi kommer ind i september måned, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Brug udsædsberegneren på hyvido.syngenta.dk til at beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark.

Når du overvejer såtidspunktet, skal du tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet. På nedenstående skemaer kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido

Hyvido - dyrkningsvejledning

Hyvido hybrid vinterbyg sorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter.

Hyvido sorter adskiller sig specielt omkring såtid, plantetal og gødskning, hvor primært tidlig såning medfører behov for øget fokus på skadegørere i efteråret. 

SÅ TIDLIGT – den nemmeste vej til topudbytte

Når vi kommer ind i september måned, og jordtemperaturen* er kommet under 15 ºC, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Hyvido har et bredt såvindue, men anbefales at sås tidligt. På siden om tidlig såning her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvornår du skal så din Hyvido.

* Find jordtemperatur opdelt på postnummer på www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vejret/sider/pl_ jordtemperatur.aspx

UDSÆDSMÆNGDE

Når du skal beregne udsædsmængden, bør du tage højde for tusindkornsvægten samt den forventede markspiringsprocent. Hver storsæk med Hyvido-sorter indeholder ca. 10.000.000 spiredygtige kerner svarende til ca. 500 kg. I vores app kan du beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark - se udsædsberegneren her. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund, for at opnå bedst mulige fremspiring.

Såtidspunkt af Hyvido

VINTERSIKRING – hvis afgrøden er blevet meget kraftig om efteråret. 

Hvis afgrøden er blevet meget kraftig inden vinteren, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor der kan forekomme snedække i længere perioder med et tebuconazol-holdigt produkt. Vær ligeledes opmærksom på trådkølle, som er en sædskiftesygdom, der kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en tidligere angrebet vinterbygmark. Tebuconazol-midlerne har også god effekt på trådkølle.   

Hyvido gødning

GØDNING – strategien planlægges efter antal hovedskud per plante

Normalt vil Hyvido-sorterne ikke have behov for kvælstof i efteråret. Sen såning eller såning efter store mængder nedmuldet halm af specielt vårbyg kan dog nødvendiggøre, at der tilføres 20-30 kg kvælstof pr. hektar om efteråret for at fremme skudsætning.

Ved vækststart i foråret er det vigtigt, at du går ud i marken og laver optællinger af antal hovedskud pr. plante. Gødningstilførsel foregår efter nedenstående tilførselsplan. En for tæt mark kan medføre, at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top. 

Antal skud pr. planteMedium marts % af samlede N-mængdeMedium april % af samlede N-mængde
> 6 skud30 %70 %
3-6 skud50 %50 %
1-2 skud70 %30 %

 

BLADLUS – kræver særlig opmærksomhed i efteråret

Ved tidlig såning bør man være særlig opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot.

En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendig i efteråret med høje gennemsnitstemperaturer, der fremmer lusenes udvikling.

At finde vingede lus er svært. Derfor vil det ofte være rentabelt at medtage 0,2 kg/ha Karate ved ukrudtssprøjtningen straks efter fremspiring og gentage behandlingen igen 10-14 dage senere, hvis der fortsat findes lus i marken. Reducerede doseringer af insektmidlerne begrænser virkningsperioden, og du øger risikoen for resistensopbyggelse.  

Hyvido bladlus ikon

MANGAN – husk at frostsikre afgrøden

Hyvido-sorterne er som standard bejdset med de mest effektive midler som f.eks. Celest Extra. Der er altid tilsat mangan, hvilket sikrer afgrøden en god start. Selvom sorterne generelt har en lille følsomhed overfor manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer afgrøden med 1-2 liter mangannitrat, inden vinteren sætter ind. 

Hyvido Svampebehandling

SVAMPESTRATEGI – vælg en todelt svampestrategi

Hyvido-sorterne er ikke mere modtagelige for svampeinfektioner end andre vinterbygsorter. For Bazooka skal du være specielt opmærksom på bygrust og bygbladplet. Angreb af bygrust kan optræde allerede om efteråret, men er normalt uden betydning.

Vær særlig opmærksom, når temperaturen om foråret er mellem 16-20 °C, og det samtidigt er meget fugtigt. En todelt svampestrategi vil ofte give det bedste resultat. Der bør vælges bredspektrede løsninger med god effekt på bygrust og bygbladplet begge gange. Løsninger med Proline Expert/Prosaro/ Bell/Viverda vil give god effekt, og vi ser positive effekter af tilsætning af strobilurin som f.eks. Amistar. 

VÆKSTREGULERING – Hyvido sætter pris på Moddus Start

Med det store udbyttepotentiale i Hyvido-sorterne er det vigtigt at lægge en klar vækstreguleringsstrategi. En tidlig indsats med 0,2-0,3 Moddus Start i stadie 25 giver et boost på rodudvikling og skudsætning. Samtidig får du mulighed for senere opfølgning efter behov.

En kraftig afgrøde i god vækst bør efterfølgende behandles med 0,2-0,4 Moddus M i stadie 13-33. Ved begyndende skridning skal det altid vurderes, om der er behov for at sikre mod nedknækning af de store tunge Hyvido-aks – f.eks. med 0,15-0,2 Cerone. Det udføres sammen med den afsluttende svampesprøjtning. I perioder med varmt særligt vejr og nedbørsunderskud bør Cerone ikke anvendes. 

Hyvido vækstregulering med Moddus Start

Spørgsmål og svar om Hyvido

Hvad er Hyvido?

Hyvido er fællesbetegnelsen for højtydende vinterbyg hybrider fra Syngenta.

Læs mere om Hyvido her

Hvad er en hybrid?

Hyvido-hybrider er ny teknologi

Hybrider kommer fra krydsning af genetisk forskellige planter. Afkommet fra denne krydsning har hybrid vitalitet. Der er denne vitalitet, som giver de ekstra høje udbytter. Det tager ca. 10-12 år at skabe en ny hybridsort. Som udgangspunkt bruger vi vores velafprøvede linjesorter med særligt udvalgte egenskaber og kombinerer de gode genetiske egenskaber fra forældrene. Fra de første krydsninger i væksthus og til salget af sorten kan påbegyndes, skal den gennem en omfattende række af test. Dette arbejde gøres for at fastslå om krydsningen har alle de karakterer, som er vigtige for et specielt dyrkningsområde.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet opdagede planteforædlerne, at udbyttet fra afkommet blev større end afkommet fra forældrene, når to ikke beslægtede linjer krydses med hinanden. Et af de største problemer for at kunne udnytte denne udbytteforbedring, var at lave krydsningerne i stor skala til udsæd. Teknikken er blevet udviklet og erfaringerne har bredt sig. I dag arbejder forædlerne på at lave hybridsorter inden for stort set alle arter. Syngenta udvikler hybrider inden for afgrøderne roer, ris, raps, grøntsager og vinterbyg.

Hvilke fordele er der ved at dyrke hybrid vinterbyg?

Hyvido sorterne har et meget stort udbyttepotentiale, som med den rigtige dyrkningsteknik forventes den enkelte mark vil merudbyttet ligge på omkring 1 tons ekstra pr. hektar, fordi udbyttet bliver mere ensartet i områder, som normalt trækker gennemsnitsudbyttet

Samtidig har alle hybrid vinterbygsorterne en høj hektolitervægt og en god foderværdi og er desuden kendetegnet ved en høj dyrkningssikkerhed. 

Kan Hyvido dyrkes som normal vinterbyg?

Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid, plantetal og gødskning. Vi anbefaler, at du læser vores dyrkningsvejledning her og samt om de forskellige Hyvido sorter her.

Hvad er det korrekte planteantal?

Det korrekte planteantal afhænger af såtidspunktet. Jo tidligere der sås jo mindre udsæd skal der bruges. Tidlig såning anbefales for at få en god buskning i efteråret.

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter.

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Kan Hyvido-sorterne blive angrebet af trips?

Ved begyndende skridning skal marken kontrolleres for angreb af trips. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Vurdér angrebsstyrken inde i marken. Angrebet er oftest kraftigere i udkanten af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb.

Senere fremkommer trips larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige. Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end én mørk trips pr. bladskede. Karate har en god effekt på trips. For at ramme tripsene inde i bladskederne skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Hvad er risikoen for sneskimmel?

Risikoen får sneskimmel hænger nøje sammen med tætheden af afgrøden inden vinteren. Tidlig såning i kombination med høj udsædsmængde øger risikoen for sneskimmel. Derfor skal vores vejledende udsædsmængder anvendes. I de tilfælde hvor afgrøden er blevet alt for tæt om efteråret, bør sorterne medio november behandles med 200 gr. Tebuconazol (0,75 ltr/ha Folicur/ha).

Er Hyvido meget følsom overfor manganmangel?

Der er ikke forskel på Hyvido-sorter og liniesorter i forhold til manganbehov. Hyvido udsæd er bejdset med mangan og Celest Extra. Udsæden er bejdset for at give planterne den bedst mulige start og sikre, at der ikke opstår tabsvoldende manganmangel eller sygdomme. Man skal dog stadig være opmærksom på manganmangel sent på efteråret. Vinterfastheden forbedres med tilførsel af mangan og bor. Det må forventes, at der skal gødskes med mangan i foråret.

Yderligere spørgsmål?

Vi udbygger løbende denne side med nye spørgsmål og svar, og svarer meget gerne på dit spørgsmål. Kontakt os enten på [email protected] eller på vores Facebook side, så finder vi også svar på dit spørgsmål om Hyvido.

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen. Send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden

Hyvido udsædsberegner

Hyvido udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato