You are here

Share page with AddThis
Hyvido logobanner

Hyvido Hybrid Vinterbyg

Hyvido

Højtydende hybrid vinterbyg

HYVIDO™ er fællesbetegnelsen for alle hybrid vinterbygsorter fra Syngenta. Hyvido familien sætter en ny standard for udbyttepotentialet i vinterbyg. Vores hybridvinterbyg-sorter er nyhederne Bazooka, Belfry og Toreroo samt de to kendte sorter Mercurioo og Wootan. Hvis du klikker på sorterne kan du læse mere om hver enkelt sort og dens specifikke egenskaber.

Hyvido er en seksradet foder-vinterbyg med en kernekvalitet/-størrelse på linje med de bedste toradede sorter. Hyvido er særdeles velegnet til opfodring på egen bedrift og har en høj foderværdi. Hyvido er desuden en fin salgsafgrøde med god efterspørgsel.

Forskellen på hybrid og konventionel vinterbyg er så stor, at Hyvido kan betragtes som en helt ny afgrøde. Vil du udnytte plantens vækstpotentiale optimalt, skal du bryde med den sædvanlige strategi for dyrkning af vinterbyg. Der er større udbyttepotentiale i Hybrid-teknikken, da den har ændret vinterbyggens egenskaber markant og dermed øget udbyttepotentialet.

Hyvido videobibliotek

Hyvido erfaringer

Se med når landmænd fortæller om deres erfaringer med Hyvido

Hyvido katalog forside

Hyvido katalog

Læs mere om Hyvido og vores sorter

Desuden er alle Hyvido-sorterne kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed. Med Hyvido får du en række stærke fordele med i købet:

• Hybridvitalitet - bedre stresstolerance overfor tørke og manganmangel
• Det kraftige rodnet styrker planten og skaber mindre stress i afgrøden 
• Kernekvalitet på linje med de bedste toradede sorter 
• Udviklet til tidlig såning med god buskningsevne fra efteråret
• Hyvido kan høstes tidligt 14-18 dage før vårbyg og hvede og er derfor ideel som forfrugt til vinterraps
• Gode strå-egenskaber sikrer en hurtig og nem høst
• Hæmmende effekt på græsukrudt  

#RØDDERNE fra Syngenta besøger landmænd rundt om i hele Danmark for at høre om deres erfaringer. Kom med os ud i marken og hør mere om udbytte, kernekvalitet, høst, såning og meget mere. Du kan enten klikke på videoen her og se alle vores videoer om Hyvido hybrid vinterbyg eller klikke her og komme til vores Hyvido hybrid vinterbyg video side.

Vi deler alle videoer på både vores Facebook side og på vores Youtube kanal - husk at følg os.

Mindre stress, mere udbytte

Rodnettet er op til 30 % større og 10 cm dybere end konventionel byg. Et kraftigt rodsystem betyder, at planten har forbedrede muligheder for at afsøge området for vand og næringsstoffer og forøget chance i tørre perioder. Derfor er Hyvido en stabil afgrøde, der optager kvælstof bedre og modstår tørke lige så godt som rug. Altså mindre stress og mere udbytte. Også under ugunstige forhold som tørre eller våde jordbundsforhold er udbyttet ensartet i hele marken.

Den tidlige såning betyder, at Hyvido busker allerede midt i september. I løbet af efteråret dannes fire-seks skud pr. plante. Til høst vil der være 650 aks pr. kvadratmeter. Faneblade og bladmasse er op til tre gange større end almindelig byg

Hyvido - korrekt såtidspunkt og plantetal er afgørende for udbyttepotentialet

Hyvido - sædskifte og dyrkningsvejledning

Hvor skal Hyvido placeres i sædskiftet?

Hyvido sorterne bør erstatte konventionel vinterbyg, andenårs-vinterhvede eller vinterrug i sædskiftet.

Hybrid vinterbyg udmærker sig positivt i forhold til andenårs-hvede ved at være 14-17 dage tidligere moden. Ud over dette har Hyvido sorterne et mindre behov for kvælstof, er mindre modtagelige overfor svampesygdomme og får normalt ikke goldfodsyge.

Desuden er vinterbyg ideel som forfrugt til vinterraps. Tyske undersøgelser viser et stabilt merudbytte i raps på mere end 200 kg/ha ved vinterbyg som forfrugt i forhold til vinterhvede. Baggrunden for dette er en bedre struktur i jorden. Hybridbyg som forfrugt til vinterraps giver dig samtidig mulighed for at starte såningen af vinterrapsen fra starten af august. Dette har i forsøg vist sig at være særdeles vigtigt, hvis udbyttet i vinterrapsen også skal helt i top.

Fordele ved et optimeret sædskifte

● Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
● Bedre udnyttelse af maskinparken
● Mere tid til bjærgning af halm
● Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
● Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Tidlig såning - højt afkast

Hyvido kan med fordel sås i de tidligere efterår allerede fra september måned. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde og planterne er bedre rustet til vinteren.

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter. 

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Bazooka

130

150

160

180

200

220

Belfry

130

150

160

180

200

220

Toreroo

120

140

150

170

190

210

Mercurioo

120

140

150

170

190

210

Wootan

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Dyrkningsvejledning

Hyvido hybrid vinterbyg-sorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Hyvido-sorter adskiller sig specielt omkring såtid, plantetal og gødskning, hvor primært tidlig såning medfører behov for øget fokus på skadegørere i efteråret.

Download Hyvido dyrkningsvejledning her

Udsædsmængde af Hyvido
Såtidspunkt af Hyvido
Hyvido ukrudt ikon
Hyvido bladlus ikon
Hyvido gødning
Hyvido vækstregulering med Moddus Start
Hyvido Svampebehandling
Hyvido høst ikon

Du kan læse mere om dyrkning af Hyvido-sorterne i dyrkningsvejledningerne på sortsiderne (klik på sorten, du vil vide mere om, herunder) eller du kan se i den fælles dyrkningsvejledning her.

Grobund for bedre indtjening

Hyvido sorter modner tidligt

Hyvido sorterne modner op til en uge før mange andre vinterbyg sorter på markedet. Dette vil for mange være en kæmpe fordel, da det giver ekstra tid til bjærgning af halm. Samtidig kan eventuelt spildte kerner i jorden blive bragt til spiring.

Den tidlige høst giver dig samtidigt mulighed for at få etableret vinterrapsen tidligt inden høsten af ejendommens øvrige afgrøder. Hyvido sorter giver dig med andre ord en række fordele, både i form af et væsentlig større dækningsbidrag, og en bedre udnyttelse af den tid der er til rådighed i en travl vækstsæson.

Merudbytte og dyrkningssikkerhed

På den enkelte mark vil merudbyttet ligge på omkring 1 tons ekstra pr. hektar, fordi udbyttet bliver mere ensartet i områder, som normalt trækker gennemsnitsudbyttet nedad. Endvidere har engelske og tyske analyser vist, at med en Hyvido hybrid vinterbygsort får du ikke bare et bedre udbytte. Du får også en mindre stresset hverdag. Hyvido-sorterne er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – hvilket giver flere sådage til rådighed i et hektisk efterår. Ved at anvende Hyvido vinterbyg som forfrugt til vinterraps i stedet for flerårshvede får du bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Desuden er alle Hyvido-sorterne kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed, hvilket er med til at give ekstra tryghed i hverdagen. Vælger du at så en Hyvido-sort, får du en række stærke fordele med i købet: forbrugsværdien af hybrid vinterbyg til vinterraps er større end 2. års hvede, hvilket medfordel kunne udnyttes i større udstrækning end hidtil. 

Op til 800 kr. ekstra pr. hektar 

Kombinationen af et sædskifte, hvor både en Hyvido hybrid vinterbyg og en Safe Harvest vinterraps indgår, vil ofte forbedre dækningsbidraget i både vinterbyg og vinterraps med op til 800 kr. pr. ha. Det forbedrende resultat er en kombination af et højere udbytte og sparede omkostninger i forhold til dyrkning af flerårshvede.

Hvad er Hyvido?

Hyvido er fællesbetegnelsen for højtydende vinterbyg hybrider fra Syngenta.

Læs mere om Hyvido her

Hvad er en hybrid?

Hyvido-hybrider er ny teknologi

Hybrider kommer fra krydsning af genetisk forskellige planter. Afkommet fra denne krydsning har hybrid vitalitet. Der er denne vitalitet, som giver de ekstra høje udbytter. Det tager ca. 10-12 år at skabe en ny hybridsort. Som udgangspunkt bruger vi vores velafprøvede linjesorter med særligt udvalgte egenskaber og kombinerer de gode genetiske egenskaber fra forældrene. Fra de første krydsninger i væksthus og til salget af sorten kan påbegyndes, skal den gennem en omfattende række af test. Dette arbejde gøres for at fastslå om krydsningen har alle de karakterer, som er vigtige for et specielt dyrkningsområde.

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet opdagede planteforædlerne, at udbyttet fra afkommet blev større end afkommet fra forældrene, når to ikke beslægtede linjer krydses med hinanden. Et af de største problemer for at kunne udnytte denne udbytteforbedring, var at lave krydsningerne i stor skala til udsæd. Teknikken er blevet udviklet og erfaringerne har bredt sig. I dag arbejder forædlerne på at lave hybridsorter inden for stort set alle arter. Syngenta udvikler hybrider inden for afgrøderne roer, ris, raps, grøntsager og vinterbyg.

Hvilke fordele er der ved at dyrke hybrid vinterbyg?

Hyvido sorterne har et meget stort udbyttepotentiale, som med den rigtige dyrkningsteknik forventes at kunne komme op på 12 tons og samtidig har alle vinterbyg hybriderne en høj hektolitervægt og en god foderværdi.

Læs mere om indtjeningsmulighederne her

Kan Hyvido dyrkes som normal vinterbyg?

Til dels, men for at opnå det fulde udbyttepotentiale skal Hyvido sås tidligt med reduceret udsædsmængde. Vi har udviklet sortspecifikke dyrkningsvejledninger - læs mere sorterne og dyrkningsvejledning her - Bazooka, Belfry, Toreroo, Mercurioo eller Wootan

Hvad er det korrekte planteantal?

Det korrekte planteantal afhænger af såtidspunktet. Jo tidligere der sås jo mindre udsæd skal der bruges. Tidlig såning anbefales for at få en god buskning i efteråret.

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter.

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Bazooka

130

150

160

180

200

220

Belfry

130

150

160

180

200

220

Toreroo

120

140

150

170

190

210

Mercurioo

120

140

150

170

190

210

Wootan

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

 

Kan Hyvido-sorterne blive angrebet af trips?

Ved begyndende skridning skal marken kontrolleres for angreb af trips. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Vurdér angrebsstyrken inde i marken. Angrebet er oftest kraftigere i udkanten af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb.

Senere fremkommer trips larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige. Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end én mørk trips pr. bladskede. Karate har en god effekt på trips. For at ramme tripsene inde i bladskederne skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Hvad er risikoen for sneskimmel?

Risikoen får sneskimmel hænger nøje sammen med tætheden af afgrøden inden vinteren. Tidlig såning i kombination med høj udsædsmængde øger risikoen for sneskimmel. Derfor skal vores vejledende udsædsmængder anvendes. I de tilfælde hvor afgrøden er blevet alt for tæt om efteråret, bør sorterne medio november behandles med 200 gr. Tebuconazol (0,75 ltr/ha Folicur/ha).

Er Hyvido meget følsom overfor manganmangel?

Der er ikke forskel på Hyvido-sorter og liniesorter i forhold til manganbehov. Hyvido udsæd er bejdset med mangan og Celest Extra. Udsæden er bejdset for at give planterne den bedst mulige start og sikre, at der ikke opstår tabsvoldende manganmangel eller sygdomme. Man skal dog stadig være opmærksom på manganmangel sent på efteråret. Vinterfastheden forbedres med tilførsel af mangan og bor. Det må forventes, at der skal gødskes med mangan i foråret.

Yderligere spørgsmål?

Vi udbygger løbende denne side med nye spørgsmål og svar, og svarer meget gerne på dit spørgsmål. Kontakt os enten på [email protected] eller på vores Facebook side, så finder vi også svar på dit spørgsmål om Hyvido.

Hyvido vinterbyg sorten Bazooka

Bazooka - NYHED

Super kernekvalitet og velegnet til foder

Hyvido vinterbyg sorten Belfry

Belfry - NYHED

Den mest robuste sort

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo - NYHED

Den sundeste af alle Hyvido-sorterne

Hyvido vinterbyg sorten Mercurioo

Mercurioo

Højest ydende vinterbygsort

Hyvido vinterbyg sorten Wootan

Wootan

Mest udbredte sort gennem årene

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen - send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245...

Hyvido videobibliotek

Hyvido erfaringer

Se med når landmænd fortæller om deres erfaringer med Hyvido

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden