Det er tredje forsøgsår i projektet, hvor forskelle mellem de tre dyrkningssystemer, pløjet, reduceret jordbearbejdning (RJ) og conservation agriculture (CA) bliver testet.

Alle tre lokaliteter blev dyrket med vårbyg af sorten Laureate.

Ikke overraskende var 2023 et år, der bød på mange store udfordringer på markerne. Disse udfordringer var også gældende gennem hele vækstsæsonen i GRObund-forsøget, hvilket afspejles i udbytteresultaterne. De største forskelle ses, som forventet, i forhold til maskinomkostninger, brændstofforbrug og tidsforbrug. Derudover har en vellykket etablering af vårbyggen tydeligvis haft en positiv indvirkning på udbytterne.

Vårbyg efter skridning

2023 – et udfordrende år

Såningen blev udskudt til slutningen af april på grund af vådt og koldt vejr, og herefter fulgte en månedlang periode uden nedbør. Etableringen og de tilhørende udfordringer er yderligere beskrevet på GRObund-bloggen

Tørkeperioden førte til en tidlig afmodning, og da der kom nedbør i slutningen af juli, begyndte vårbyggen at sætte mange grønskud. De mange grønskud voldte store problemer ved høst. Resultaterne indgår også i Landsforsøgene 2023.

De udfordrende vejrforhold førte til udbytter under normalen, men derudover var der en sammenhæng mellem en vellykket etablering og et højere udbytte. 
De største forskelle mellem systemerne ses dog, som forventet i forhold til maskinomkostninger, brændstofforbrug og tidsforbrug. Derfor er de også grundigt gennemgået i årets resultater.

Gennemsnit

 

Resultaterne præsenteres i de nedenstående figurer, hvor beregningen af forskellene mellem reduceret jordbearbejdning (RJ) og conservation agriculture (CA) er foretaget i forhold til det pløjede dyrkningssystem.

GRObund, gennemsnit af resultater 2023

 

Det samlede gennemsnit for fremspiring er 34 % lavere i CA, hvilket afspejles i udbytterne, der har et gennemsnit på 48,7 hkg/ha. Det gennemsnitlige udbytte for pløjning er 56,4 hkg/ha, og RJ ligger også en smule lavere end pløjning med 53,6 hkg/ha. Der er dog ingen signifikant forskel i fremspiringsprocenten mellem RJ og det pløjede system.

Gennemsnittet for alle tre lokaliteter viser igen besparelser på maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug for både RJ og CA. De største besparelser ses i CA-dyrkningssystemet, ligesom det også var tilfældet i de to foregående forsøgsår. Det har ikke været relevant at bruge forskellige planteværns- og gødningsstrategier i 2023. Dermed udgøres forskellene mellem CA og RJ af den øgede omkostning ved jordbearbejdningen.

 Stykomkostningerne er for alle tre lokaliteter påvirket af efterafgrøderne, da der blev dyrket kvælstoffikserende efterafgrøder i RJ og CA. Det har i henhold til gældende lovgivning resulteret i et højere kvælstoffradrag på 25 kg N/ha for både RJ og CA. Derfor har det været nødvendigt at indkøbe yderligere kunstgødning til det pløjede dyrkningssystem. Yderligere information om efterafgrøder og N-fradrag kan findes i blogindlægget.

Vårbyg bliver ofte betegnet som en akilleshæl for CA, idet jorden typisk forbliver kold længere tid om foråret. Det skyldes, at jorden er dækket af plantemateriale, samt at den ikke bliver luftet gennem jordbearbejdning. Den koldere jord kan resultere i en dårligere etablering af vårbyggen, og det har sandsynligvis været medvirkende til den lavere fremspiring i CA-parcellerne.

Inddæmmet søbund i Birkelse

GRObund, resultater fra Birkelse 2023

Udbytte og etablering

Hos JSJ-Agro i Birkelse endte udbyttet i CA på 36,5 hkg/ha, hvilket er 17 % lavere end ved det pløjede. I parcellerne med RJ var fremspiringen lidt højere end ved pløjet, og visuelt var der ikke nævneværdige forskelle på de to systemer gennem vækstsæsonen. RJ endte med et udbytte på 44,4 hkg/ha, som er 1 % højere end udbyttet på 43,8 hkg/ha for pløjet. 

Antallet af ukrudtsplanter blev optalt umiddelbart inden høst, og her er der ingen nævneværdige forskelle i ukrudtstrykket.

I Birkelse blev det først muligt at etablere vårbyggen i slutningen af april på grund af de store mængder nedbør i første halvdel af april. Afgrøden kom godt fra start i de pløjede og reducerede parceller, men fremspiringen var 25 % lavere i CA end i forhold til det pløjede. Den lavere fremspiring i CA påvirkede parcellerne gennem hele vækstsæsonen, og den tørre periode igennem maj og juni gav ikke planterne mulighed for at kompensere for det lave plantetal.

Økonomi

De forholdsvis lave udbytter, som blandt andet er et resultat af en udfordrende vækstsæson, har fået betydelig indflydelse på dækningsbidragene. RJ endte med det bedste dækningsbidrag (DB) på 746 kr/ha, hvilket er 525 kr/ha mere end det pløjede system. CA endte med det laveste dækningsbidrag på -324 kr/ha, hvilket tydeligt er et resultat af det lavere udbytte.

Stykomkostningerne er mest påvirket af større tildeling af gødning i de pløjede parceller på grund af efterafgrøderne. Der er dog anvendt lidt mere plantebeskyttelse i RJ og CA, på grund af behovet for behandlinger mod græsukrudt inden såning. Derudover er der brugt 15 % højere udsædsmængde i CA, for at kompensere for en forventet lavere fremspiring. Det resulterer i      5 % lavere stykomkostninger i RJ og 3 % lavere i CA.

Der er som forventet besparelser på maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug ved RJ og CA i forhold til pløjning. Der har været lige mange overkørsler i det pløjede og CA, men på grund af jordbearbejdningen er maskinomkostningerne i CA 19 % lavere. Brændstof- og timeforbrug er henholdsvis 31 % og 32 % lavere. Jordbearbejdningen i RJ er mere effektiv end pløjning, og derfor er maskinomkostningerne 8 % lavere, mens brændstof- og timeforbrug er 14 % og 22 % lavere.

Lerjord ved Slagelse

GRObund, resultater fra Slagelse 2023

Udbytte og etablering

På Rødkildegården ved Slagelse endte udbyttet i CA på 60,9 hkg/ha, hvor udbyttet i det pløjede er 68,9 hkg/ha. Udbyttet i CA er påvirket af et udfordrende såbed, som førte til 35% lavere fremspiring end i de pløjede parceller. Til gengæld resulterede den direkte såning i markant lavere fremspiring af tokimbladet ukrudt, hvilket skyldes, at der ikke blev lavet nogen jordbearbejdning, som kunne fremprovokere ukrudt.

Fremspiringen i RJ var på samme niveau som pløjning, men udbyttet på 62,8 hkg/ha var lavere. Der er ikke nogen nævneværdige forskelle i ukrudtstrykket mellem RJ og pløjning.

Økonomi

Det pløjede dyrkningssystem opnåede det højeste udbytte, men dækningsbidraget på 4.258 kr/ha er også højere end de andre to dyrkningssystemer. Modsat udbytteresultaterne er det dog RJ, der har det laveste DB på 3.125 kr/ha, mens CA har et DB på 3.766 kr/ha. I Slagelse blev der brugt de samme efterafgrøder i det pløjede og RJ, mens der blev brugt N-fikserende efterafgrøder i CA. Derfor er der blevet indkøbt mere kunstgødning til pløjet og RJ.

Stykomkostningerne for RJ er 12 % højere end for pløjning, mens der kun er en forskel på 1 % for CA. For RJ og CA har der været behov for en ekstra behandling mod græsukrudt, hvilket udgør en stor del af forskellen i forhold til det pløjede. Der er også blevet brugt 15 % højere udsædsmængde i CA, for at kompensere for den forventede lavere fremspiring. Da der er tildelt mindre kunstgødning i CA på grund af efterafgrøderne, er stykomkostningerne næsten på niveau med pløjning.

Der er besparelser på maskinomkostninger, brændstof- og timeforbrug for både RJ og CA. Maskinomkostningerne er 11 % lavere for RJ end for pløjning, mens de er 29 % lavere for CA. Brændstofforbruget er henholdsvis 12 % og 41 % lavere for RJ og CA, mens timeforbruget er 19 % og 41 % mindre.

Sandjord i Holstebro

GRObund, resultater fra Holstebro 2023

Udbytte og etablering

Hos Nørre Halgaard ved Holstebro kom vårbyggen lige godt fra start i pløjet og RJ, mens CA fik en udfordrende start med en 27 % lavere fremspiring. Visuelt var byggen i CA-parcellerne generelt lidt bagefter i væksten i løbet af maj og juni i forhold til de to andre dyrkningssystemer. Der var ikke store forskelle i ukrudtstrykket mellem systemerne.

Ved høst var der rigtig mange grønskud i vårbyggen, hvilket besværliggjorde høsten, og mange grønne kerner blev høstet med. De mange grønne kerner kunne måleudstyret ikke håndtere. Det medførte stor usikkerhed i analysen af høstprøverne. Derfor indgår udbyttedata ikke i årets resultater fra Holstebro. Af samme årsag har det ikke været muligt at udregne dækningsbidrag for 2023. 

Økonomi

Stykomkostninger for RJ er 5 % lavere end det pløjede, mens det for CA er 2 % lavere. I Holstebro er stykomkostningerne også påvirket af gødningstildelingen som resultat af efterafgrøde-eftervirkning. Der blev dyrket kvælstoffikserende efterafgrøder i RJ og CA, og derfor er der blevet tildelt ekstra handelsgødning i de pløjede parceller. Der er til gengæld udført en ekstra behandling mod græsukrudt i RJ og CA, og der er brugt en højere udsædsmængde i CA. 

På maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug er der også besparelser at finde for RJ og CA. Ved RJ er maskinomkostningerne 8% lavere, mens brændstof- og timeforbrug er henholdsvis 13 % og 21% lavere. Ved CA er maskinomkostningerne 24% lavere, mens brændstof- og timeforbrug er 35 og 36% lavere.

4. forsøgsår er allerede igang

I GRObunds fjerde forsøgsår er der blevet etableret vinterraps i Birkelse og Holstebro, mens der er blevet etableret vinterhvede i Slagelse. Hvordan etableringen af afgrøderne forløb i efteråret, er beskrevet i et tidligere blogindlæg.

Frem mod høsten 2024 bliver der blandt andet foretaget målinger på lattergasudledningen og målt rodudvikling på lokaliteterne ved Holstebro og Slagelse. Det bliver spændende at se, om de nye målinger vil vise forskelle mellem dyrkningssystemerne. Derudover vil foråret vise, om afgrøderne har taget skade af frost og nedbør i løbet af vinteren.

 

GRObund blog - hold dig opdateret med hvad der sker i marken

Hold dig opdateret på vores GRObund blog

På GRObund-bloggen, som er at finde på hjemmesiden, vil der løbende blive opdateret med indlæg omkring udviklingen i forsøgsmarkerne.

På bloggen kan der også findes yderligere information om, hvordan dyrkningsåret 2023 forløb.

Forsøgsværter & anlæg af forsøg

GRObund - Såning af hestebønner på Rødkildegaarden, Slagelse.