Såteknik og fremspiring af vårbyg

GRObund - Hvad sker der i marken

Vårbyggen er i fuld vækst på GRObund-arealerne, og det er tid til at kigge på, hvordan det er gået med såning og fremspiring.

Marts og april var nedbørsrige, og der faldt i marts 35,8 mm mere end gennemsnittet fra de sidste 10 år, og 6,2 mm mere i april. 
Den våde start på foråret betød, at såningen blev senere end forventet. Såningen blev først udført mellem 21. april og 3. maj på de tre lokaliteter. 
De våde forhold har holdt jorden kold længere, og det kan især have haft betydning for CA-parcellerne. Når jorden beluftes i de pløjede og reducerede systemer, vil det få toppen af jorden til at tørre hurtigere ud, og varme hurtigere op. Lavere jordtemperatur kan betyde, at fremspiringen bliver hæmmet.

På Rødkildegården ved Slagelse er resultaterne fra plantetællingen klar

Der er spiret flest planter frem i de pløjede parceller, men ved reduceret jordbearbejdning (RJ) er der næsten en identisk fremspiring (1% forskel). I conservation agriculture (CA) er der derimod fremspiret 35 % færre planter end i de pløjede parceller. Visuelt var såbedet ved pløjning og RJ også meget ensartede at kigge på, mens den direkte såning ved CA så markant anderledes ud.

Plantetælling Pløjet  Reduceret jordbearbejdning (RJ) Conservation Agriculture (CA)
Planter / m2 250 247 159
GRObund - Begyndende fremspiring med vårbyg

 

Forskellige såmaskinetyper

På Rødkildegården ved Slagelse er der i år blevet brugt to forskellige typer såmaskiner for at tilså de tre dyrkningssystemer. I det pløjet system og RJ er der benyttet en Horsch Focus, hvor der i CA-systemet blev brugt en Multiva Forte.
 

Horsch Focus med gruppetænder forrest ved såning af hestebønner i 2021:

Horsch Focus med gruppetænder forrest ved såning af hestebønner i 2021.

Skiveskær på Horsch Focus ved såning af Hestebønner i 2021: 

Skiveskær på Horsch Focus ved såning af Hestebønner i 2021.

Horsch Focus er en kombisåmaskine, som kan benyttes i både pløjet jord, harvet jord og til direkte såning. Til direkte såning laver den dog for meget jordbearbejdning i forhold til principperne for CA, hvor maks 30 % af arealet må bearbejdes. Såmaskinen er udstyret med gruppetænder forrest, som kan lave en dyb løsning af jorden. Bagerst er den udstyret med skiveskær til at placere kernerne præcist og i samme dybde.

 

 Multiva Forte i gang med såning af hestebønner i 2021:

Multiva Forte i gang med såning af hestebønner i 2021.

Multiva Forte er en skiveskærssåmaskine, som er velegnet til direkte såning med minimal jordbearbejdning. Såmaskinen er udstyret med skiveskær, som skærer en rille, hvori kernen placeres og trykhjulene bagpå lukker rillen, og trykker jorden sammen om kernen. Dermed sker der stort set ingen jordbearbejdning og overfladen af marken bevares intakt.

 

Udfordrende CA forhold i Slagelse

I Slagelse har fremspiringen i CA-parcellerne været udfordret af store mængder afgrøderester både fra sidste års vinterhvede og fra efterafgrøden. For at sikre, at skiveskærene på såmaskinen kunne skære igennem afgrøderesterne blev skærtrykket hævet. Det betød, at i områder med lav mængde af afgrøderester blev nogle af kernerne placeret i 5 cm dybde (dybere end de normalt optimale 3-4 cm). En ulempe ved brug af skiveskærsåmaskine er, at der kan være øget risiko for ”hairpining”, hvor halmen bliver presset med ned i sårillen og placeret sammen med kernen. Det kan føre til mindre jordkontakt og dårligere spiring. Ved inspektion af arealet lige ved fremspiring er der observeret områder med ”hairpining”.

De nævnte forhold er en del af forklaringen på, at fremspiringen i CA-parcellerne er målt til at være 35 % lavere end i de pløjede og reducerede systemer. Såbedet illustrerer nogle af de udfordringer, der kan være ved direkte såning og især ved brug af skiveskærsåmaskine. 

Ved inspektion af marken den 23. maj var der dog mindre ukrudt i CA, hvorimod der i både pløjning og RJ var stor fremspiring af især pileurt.

Såbedet illustrerer nogle af de udfordringer, der kan være ved direkte såning og især ved brug af skiveskærsåmaskine.

Birkelse: på arealerne hos JSJ-agro er der samme tendenser som i Slagelse. Fremspiringen for pløjet og RJ er identisk, mens fremspiringen i CA er 20 % lavere. De våde og kolde forhold har formentligt hæmmet fremspiringen i CA på den siltholdige JB-10 jord, som er gammel søbund.

 

Ensartet billede i Holstebro

På Nørre Halgaard ved Holstebro blev pløjning og RJ tilsået med lignende såmaskinetype som i Slagelse. Derimod blev CA-parcellerne tilsået med en Virkar tandskærsåmaskine. Kombinationen af den sandede JB 3-4 jord og tandskærsåmaskinen passede godt sammen, og ved inspektion af arealerne den 24. maj var der god fremspiring i alle tre dyrkningssystemer. Vårbyggen i pløjet og RJ så ud til at være lidt længere fremme i udviklingen end i CA. Til gengæld så det ud til, at der ligesom i Slagelse var mindre fremspiring af ukrudt i CA.
 

GRObund - Fin fremspiring af vårbyg ved Holstebro i maj

Resterende vækstsæson

Hvorledes vårbyggen i CA-parcellerne på Rødkildegården kan kompensere for det lavere plantetal ved at buske sig mere vil blive spændende at følge. Det er også muligt, at CA-jorden kan holde lidt bedre på fugten under de nuværende tørre forhold, men det vil kommende målinger og høst af afgrøden vise.
 

 

Skrevet af

Taget i GRObund Holstebro
Mads Falster
perm_identity
Syngenta