To forskellige såteknikker til etablering af vinterraps ved Birkelse

GRObund - Hvad sker der i marken

En sen høst resulterede i en sen etablering af vinterrapsen hos JSJ-agro i Birkelse. Rapsen er dog kommet godt igang med væksten, og etableringen blev udført med præcisionsudstyr i conservation agriculture (CA) og pløjning. Reduceret jordbearbejdning (RJ) blev tilsået med mere alment brugt udstyr. Fordele og ulemper ved de to etableringsmetoder samt status fra forsøgmarken bliver gennemgået her i artiklen.

Sen såning

Vinterrapsen i Birkelse er kommet godt fra start og har haft en fornuftig fremspiring, selvom det først var muligt at tilså forsøgsarealet den 5. september. Den sene etablering skyldtes en sen høst af vårbyggen og store mængder nedbør.

Det varme vejr i løbet af september ser dog ud til at have hjulpet rapsen godt fra start. Hvis resten af efteråret bliver med milde temperaturer, vil raps-planterne have en god chance for at vokse sig store inden vinteren. Den sene såning forventes ikke at påvirke GRObund-forsøget, hvor forskelle mellem dyrkningssystemerne er i fokus. Det skyldes blandt andet at forholdene ved såning var ens i alle tre parceller og at tidspunkt for såning var den samme. 

 

Sammenligning af systemerne i Birkelse umiddelbart efter fremspiring af vinterraps
Vinterraps i Birkelse. Billeder taget den 28. september.

Såning med høj præcision

Systemerne blev etableret med to forskellige såmaskiner: en enkornssåmaskine til det pløjede og CA parcellerne, mens en skiveskærssåmaskine med grubbetænder blev anvendt i RJ. 

Enkornssåmaskinen placerer frøene med meget stor præcision og med præcis samme afstand mellem hvert enkelt frø. Den er velegnet til CA, hvor der ikke bliver lavet nogen forudgående jordbearbejdning. Afgrøderester bliver renset væk fra sårillen, inden såagregatet placerer frøene. Dermed sikres en god jordkontakt til frøene. 

Inden enkornssåmaskinen såede de pløjede parceller, var det nødvendigt at harvepløje jorden for at sikre et jævnt såbed uden knolde.

Afstanden mellem hver sårække var på 50 cm, hvilket er væsentligt mere end de fleste andre typer såmaskiner. Potentielt kan det give mere plads til at rapsplanterne kan buske sig, men det kan også føre til mere ukrudt, da der er lys og plads til ukrudtet mellem rækkerne.

Såning af vinterraps i GRObund (Birkelse) med enkornssåmaskine
Enkornssåmaskine igang med såning af CA-parcel. Samme såmaskine blev også anvendt i de pløjede parceller.

Skiveskærssåmaskinen, som blev anvendt i parcellerne med RJ, har en mere simpel såmetode. Her bliver frøene blæst ud til hvert såskær med luft og placeret direkte i sårillen med det samme. Frøene bliver ikke håndteret enkeltvis. Til gengæld er rækkeafstanden væsentligt mindre, og der er dermed ikke den samme plads til ukrudt mellem rækkerne, og rapsen kan konkurrere bedre med ukrudtet - især tidligt på vækstsæsonen hvor planterne er små.

Derudover er såmaskinen også udstyret med en harvesektion foran såskærene, som laver en forudgående løsning af jorden, inden frøene placeres. På den måde kan der spares en overkørsel, da en separat harvning for at løsne jorden ikke er nødvendig.

Horsch Focus sår vinterraps i Birkelse på parcel med reduceret jordbearbejdning
Skiveskærssåmaskine med harvesektion foran såskærene, igang med såning af RJ-parcel.

Kommende målinger af jordens sundhed

Der skal i løbet af efteråret udføres målinger af vandinfiltrations-evnen og jordstrukturen (VESS) på alle tre lokaliteter. Derudover tages jordprøver, hvor der måles på mange forskellige parametre. Blandt andet måles kulstof-indhold, som særligt er vigtigt for jordens sundhed og klimaregnskabet.

Status fra forsøgsmarkerne og resultater fra diverse målinger vil løbende blive præsenteret her på GRObund-bloggen.

Skrevet af

Taget i GRObund Holstebro
Mads Falster
perm_identity
Syngenta