Bejdset udsæd: Fem gode råd

 

Når man bruger bejdset udsæd, skal man være opmærksom på de mange forskellige trin, der skal følges for at bruge produktet på sikker vis. Vi gennemgår her, hvordan du gennemfører en sikker anvendelse af bejdset udsæd og dermed mindsker ricisiene før, under og efter såning.
Du kan læse om, hvordan du:

Passer på dig selv   ¤   Undgår støvgener under såning   ¤   Vasker og afblæser maskiner   ¤   Transporterer og opbevarer sikkert   ¤   Affaldssorterer bæredygtigt

BESKYT DIG SELV

Bejdset udsæd skal håndteres med omtanke. Sikkerhed gælder både os selv og vores omgivelser. Da det tit ikke er muligt at vaske hænder eller lign. i marken kan man med fordel medbringe vådservietter/renseservietter i kabinen.

Selvom vores hænder udgør en meget lille procentdel af hudens overflade, er det vores hænder, der har størst berøring med vores omgivelser. Beskyttelse af huden gælder både direkte og indirekte berøring. Det er derfor vigtigt for både egen og andres sikkerhed at benytte egnet sikkerhedsudstyr og sørge for god hygiejne.

Det anbefales altid at gøre brug af egnet sikkerhedsudstyr ved håndtering af vores produkter.

Beskyt dig selv
Sikkerhed først

Sikkerhedsudstyr til bejdset såsæd

 • Handsker
 • Arbejdstøj af polyester eller bomuld
 • Åndedrætsværn (maske)

Handlinger, hvor sikkerhedsudstyr skal anvendes

 • Håndtering af sække
 • Håndtering af defekte sække
 • Påfyldning af såmaskine
 • Indgriben i såmaskinen under såning
 • Tømning af såmaskine

SÅNING & STØVGENER

Følg anbefalede forholdsregler under hele såprocessen for at mindske risikoen for mennesker og miljø.

Når man har at gøre med bejdset udsæd, er det vigtigt at følge de anbefalede forholdsregler under hele såprocessen for at mindske risikoen for mennesker og miljø. Under såprocessen er der en række situationer, som man bør tage højde for og være opmærksom på.

Vær opmærksom på støv fra sække, og sørg for at udsæd under såning er bedst muligt dækket med jord (også for enden af rækken).

Såning & støvgener
såning og støvgener

Støvgener

 • Under overførsel af bejdset udsæd fra sæk til såmaskine opstår der støv, som man bør beskytte sig mod og undgå at komme i direkte kontakt med.
 • Fyld såmaskinen udenfor eller et godt ventileret sted
 • Det er vigtigt, at man ikke får bejdsestøv ind i kabinen, når man kommer udefra og måske har været i kontakt med produktet.
 • Hold døre og vinduer i kabinen lukket under påfyldning.

Såning

 • Under såning bør man sørge for, at udsæden er bedst muligt dækket med jord, så den ikke ligger frit i naturen. Det gælder også ved forager. Det gøres for at beskytte fugle og pattedyr, naturligvis vil spise spildte kerner.
 • Ved brug af luftsåmaskiner opstår der støv fra udsæden. Man bør sikre sig at støvet er rettet mod jordoverfladen.
 • Hold døre og vinduer lukket under såningen.
 • Ved servicering og justeringer af såmaskinen.

VASK & AFBLÆSNING

Vær opmærksom på risikoen for kontakt med bejdsemidler under vask og afblæsning.

Vask
vask og afblæsning af traktor og såmaskine

Rengøringen af såmaskinen skal foretages ved de indrettede vaskepladser.

Efter såningen af det bejdsede udsæd kan der ligge rester af udsæd på såmaskinen, som bør tømmes inden vask eller afblæsning for aflejringer fra bejdsemidlet.

Derudover er det vigtigt at beskytte sig mod den mulige kontakt under både vask og afblæsning af maskinen. Du kan læse mere om, hvordan du bedst muligt kan beskytte dig selv i afsnittet om sikkerhed. 

TRANSPORT & OPBEVARING

Under transport og ved opbevaring af udsæd-sækkene bør man sikre sig, at der ikke opstår unødig risiko for mennesker og miljø.

Transport
Transport og opbevaring af sække med udsæd

 

Ved opbevaring

 • Vær opmærksom på at alle sække er intakte både under transport og ved opbevaring.
 • At udsæden opbevares i originalt emballage.
 • At sækkene opbevares et sikkert og ventileret sted.

Ved transport

 • At brugere og frøsække er fysisk adskilt fra hinanden under transport. F.eks. i en trailer eller i såmaskinen, ikke i kabinen.
 • At man sikrer sin last under transport for at undgå unødig spild. F.eks. ved at fastspænde sækkene.
 • Ved spild må bejdset udsæd ikke efterlades frit i naturen, men samles og fjerne det med det samme.

AFFALDSSORTERING

Følg reglerne for affaldssortering gældende i dit lokale område.

Affaldssortering
Affaldssorterings af udsæd sække

Affaldssortering

Når man har påfyldt såmaskinen med udsæden, skal de tomme sække håndteres ifølge de gældende regler for affaldssortering. Hverken tomme sække eller frø må efterlades i naturen.

Alle ubrugte sække eller frø skal bortskaffes i deres originale poser. Derudover må tomme sække ikke genbruges til et andet formål, fordi der kan sidde støv og rester af bejdset udsæd på dem.

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Er du sikker?

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

We love seeds logo

Syngenta har også fokus på udsæd

Udsæden giver grundlaget for vækst

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.