Plantebeskyttelse: Fem gode råd


Plantebeskyttelsesmidler skal bruges med forsigtighed. Det gælder både håndtering og brug af vores produkter. Vi bestræber os løbende på at opnå så lave restkoncentrationer som muligt i afgrøder og miljø. Derfor har vi udviklet fem tips til brug af plantebeskyttelsesmidler.

På siden kan du læse mere om:

Beskyt bierne   ¤   Hjælp biodiversiteten   ¤   Dyser & afdrift   ¤   Rengøring af udstyr   ¤   Sikkerhed først

BESKYT BIERNE

Biernes beskyttelse er afgørende for landbruget. Mange af vores planter, både vilde og landbrugsafgrøder, har brug for bestøvning. Til det er bierne et af de vigtigste bestøvende insekter og bør derfor beskyttes.

I Danmark lever cirka 275 arter af vilde bier. De trives bedst under bestemte forhold, som f.eks. i vilde blomster, og bierne er truet af mangel på leve- og fødesteder.

At tage hensyn til bierne kan gøres ved at sprøjte marker uden for biernes flyvetid. Det anbefalede sprøjtetidspunkt er om aftenen efter solnedgang, eller om natten. Derudover viser undersøgelser, at blomsterstriber på dele af landbrugets marker øger den generelle biodiversitet.

Bier
Bi i blomst

Positive action for pollinators and biodiversity

Brochure med mere information om Operation Pollinator og multifunktionelle markkanter

HJÆLP BIODIVERSITETEN

Hjælp biodiversiteten ved at sikre gode leve- og fødesteder for insekter i naturen. Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer. At skabe gode forhold og fødesteder for insekter i naturen, skaber øget biodiversitet.

Som landmand kan du minimere afdrift og sørge for, at en eventuel sprøjterest ikke rammer andet, end de ønskede afgrøder. Til det formål anbefales der alternative løsninger. For eksempel at så blomsterstriber i kanten af markerne. Når man gøder, bør man ligeledes holde afstand til kanten af marken og andre småbiotoper i marken (blomsterstriber, stengærde, træer, vandløb, osv.).

Fordele ved blomsterstriber

 • Større diversitet af bestøvende insekter
 • Fødesteder for fugle og små pattedyr
 • Genindføre lokale plantearter
Biodiversitet
Biodiversitet

Insekter såsom honningbier, vilde bier, sommerfugle, hvepse og fluer er alle vigtige bestøvere. Bestøvere som disse er en del af naturens økosystem og sørger for bestøve afgrøder som frugt, grøntsager og blomster.

Bestøvere bliver tiltrukket af områder med blomstrende blomster, som vi også finder på forskellige afgrøder i landbruget. Dette kan være områder, hvor der anvendes plantebeskyttelse.

Ved at følge den angivet procedure på vores produkter, samt vores anbefalinger kan vores plantebeskyttelsesprodukter anvendes uden at påvirke bestøvende insekter. Læs derfor altid anvendelsesprocedure på produkterne inden brug og find yderligere information om bestøvende insekter og plantebeskyttelse i linket her.

DYSER & AFDRIFT


For at undgå fordampning og vindafdrift, når du sprøjter med ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb, er det vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser du bruger, tidspunkt og vejrforhold. 

Efter vi har haft fokus på reduktion af afdrift ved sprøjtning har det, inden for de seneste år, næsten været muligt at undgå fund  af rester i omkringliggende arealer. Stoffet stammer fra ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd. Bruger du jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning.

I Danmark er det efter 1. august 2017 et lovkrav, at anvende dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75% afdriftsreduktion, når der sprøjtes med midler, som indeholder Prosulfocarb (Boxer, Fidox EC, Roxy EC og Adimax). 

Dyser & afdrift
Sprøjteteknik

Dyser

 • Brug dyser med store dråber
 • Dyser der er godkendt til mindst 75% afdriftsreduktion

Sprøjtetidspunkt

 • Om aftenen efter solnedgang
 • Om natten

Kør

 • Langsomt: max 6-8 km/t
 • Med lav bom: max 50 cm
 • Med god vandmængde: 200-250 L/ha
 • Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken

RENGØRING AF UDSTYR

Sikker rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade på andre afgrøder eller miljø. Rester fra sprøjtetanken kan være årsag til eventuel forurening.

Rengøring af sprøjter og sprøjteudstyr er derfor vigtigt og bør gøres umiddelbart efter brug. Rengøring kan både foretages i marken eller på vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning til gyllebeholder.

Man bør altid være opmærksom på, at skyllevandet ikke kommer i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

Rengøring udstyr
Rengøring udstyr

Fem gode regler

•  Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske

•  Sprøjter skylles grundigt med rent vand – både indvendigt og udvendigt.

•  Tanken skal tømmes ved at sprøjte skyllevand ud gennem bom og dyser

•  Skyllevandet skal sprøjtes over den afgrøde, der lige er behandlet

•  Sprøjteresten i din tank anbefales at blive fortyndet 1:100 gange, inden den sprøjtes over den behandlede afgrøde

SIKKERHED FØRST

Vores produkter skal benyttes med omtanke. Sikkerhed gælder både os selv og vores omgivelser. Det anbefales at have god hygiejne og altid at gøre brug af egnet sikkerhedsudstyr ved håndtering af vores produkter.

Selvom vores hænder udgør en meget lille procentdel af hudens overflade, er det vores hænder, der har størst berøring med vores omgivelser. Beskyttelse af huden gælder både direkte og indirekte berøring. Det er derfor vigtigt for både egen og andres sikkerhed at benytte egnet sikkerhedsudstyr og sørge for god hygiejne.

5 sikkerhedsregler ved brug af vores produkter

 • Vær altid opmærksom og brug din sunde fornuft
 • Læs og forstå sikkerhedsanbefalingerne på produktet inden brug
 • Sørg for at have god hygiejne
 • Sørg for at vedligeholde dit udstyr
 • Brug altid egnet sikkerhedsudstyr
Sikkerhed
Sikkerhed


Direkte berøring:

Direkte berøring kan ske ved overførsel af produktet til sprøjtetank, ved berøring af dyser eller lign.

Indirekte berøring:

Hvis et produkt gennem berøring er kommet på et dørhåndtag, en mobiltelefon eller lign.

Er du sikker - ansvarlig brug af plantebeskyttelsesmidler

Ansvarlig brug af vores produkter

Læs mere om sikker håndtering af plantebeskyttelsesmidler

IPM-Hjulet - integreret plantebeskyttelse

Integrated Pest Management (IPM)

Brug IPM-hjulet som inspiration for dig.

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Sprøjteteknik & minimering af afdrift

Undgå fordampning og vindafdrift med korrekt sprøjteteknik

Sikker og effektiv håndtering af produkter

Sikker og effektiv håndtering af produkter

Faste gode rutiner, gennemgang af etiket, værnemidler og veje til eksponering

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.