I GRObund-projektets andet år er der blevet dyrket vinterhvede på forsøgsarealerne, hvor der testes tre forskellige dyrkningssystemer - pløjet, reduceret jordbearbejdning (RJ) og conservation agriculture (CA).

Overordnet har GRObund-parcellerne opnået rigtig fine udbytter på tværs af de tre dyrkningssystemer, men uden signifikante forskelle. På tværs af de tre lokaliteter ses der ligeledes en mindre variation. Se også resultaterne i Landsforsøgene 2022.

Vinterhvede fra GRObund-forsøget i juni 2022

Forfrugt, vejr og visuelt udtryk

Forfrugten for den høstede vinterhvede i 2022 var hestebønner, og hveden kom generelt rigtig godt fra start på alle tre lokaliteter, men over vinteren faldt der en del nedbør. I februar blev den gennemsnitlige mængde nedbør (for de sidste fem år) overskredet markant og der var i perioder blankt vand på arealerne ved Holstebro og Birkelse. Til trods for de store mængder regn var plantebestanden ensartet i alle parceller.

Gennemsnit - Forskelle mellem dyrkningssystemerne

 

Resultaterne præsenteres i figurerne nedenfor, hvor udregning af procent for henholdsvis reduceret jordbearbejdning og conservation agriculture er beregnet i forhold til  det pløjede dyrkningssystem. 

 

GRObund - Gennemsnitsresultat 2022

Det gennemsnitlige udbytte for de tre lokaliteter i 2022 er 108,4 hkg/ha for det pløjede system og 107,7 hkg/ha for RJ, mens CA resulterede i 108,7 hkg/ha. Udbytterne var derfor i gennemsnit stort set ens for de tre dyrkningssystemer, og uden signifikante forskelle. Samtidig er der gode besparelser at finde på maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug for både CA og RJ.

De gennemsnitlige besparelser i brændstofforbug er -12% for RJ og -24% for CA. Der er ikke signifikante forskelle for udbytte og dækningsbidrag mellem dyrkningssystemerne. Det bør bemærkes at der i gennemsnit for de tre lokaliteter er en besparelse i timeforbrug på 19% for RJ og 24% for CA. Det lavere timeforbrug påvirker dækningsbidraget positivt, da udgifter til timeløn reduceres. Det kan også betyde, at en medarbejder har flere timer til andre gøremål, hvilket også er fordel på bedriftsniveau.

Der har været et lavere plantetal i RJ og CA, men det har ikke har resulteret i nedsat udbytte.

Det er GRObund-projektets andet år, og resultaterne skal ses i forhold til, at systemerne fortsat har brug for tid til at tilpasse sig dyrkningssystemerne. 
 

Inddæmmet søbund ved Birkelse

GRObund - Resultater fra Birkelse 2022

Udbytte og ukrudtstryk

Hos JSJ-Agro ved Birkelse er variationen mellem dyrkningssystemerne minimal. Det højeste udbytte blev opnået ved RJ med 104,6 hkg/ha – 1% højere end det pløjede system, hvorimod  CA gav 1% mindre. Det er altså høje udbytter og små forskelle, hvilket også gør sig gældende for proteinudbyttet.

Mængden af ukrudt i parcellerne blev optalt et stykke tid efter ukrudtbehandlingen blev afsluttet. Der blev optalt 7 græsukrudtsplanter og 4 stk. tokimbladet ukrudt mere pr. m2 i CA, og ingen forskel for RJ. Selvom CA-parcellerne, som de eneste, blev behandlet mod græsukrudt før såning, var der stadig en tendens til højere ukrudtstryk.
 

Økonomi

På bundlinjen, er der forskelle at finde. RJ har 5% højere dækningsbidrag i forhold til pløjning, mens der ingen forskel er for CA.

På trods af de ens udbytter og stykomkostninger ender RJ med et bedre dækningsbidrag end pløjning. Det bedre resultat skyldes, at der er 11% lavere maskinomkostninger, 13% lavere brændstofforbrug og 19% lavere timeforbrug pr. ha.

For CA er besparelserne på maskinomkostningerne 16%, brændstofforbruget 25% og timeforbruget pr. ha 25%. Stykomkostningerne er derimod 10% højere i CA, og dækningsbidraget ender derfor på samme niveau som det pløjede system. Stykomkostningerne er højere på grund af behov for behandling mod græsukrudt og agersnegle, hvilket kun blev udført i CA-parcellerne. Udsædsmængden var ligeledes højere for at kompensere for en forventet lavere fremspiring ved den direkte såning.
 

Lerjord ved Slagelse

GRObund - Resultater fra Slagelse 2022

Udbytte og ukrudtstryk

På Rødkildegaard ved Slagelse blev det højeste udbytte opnået i CA med 124,8 hkg/ha, hvilket var 3% mere end i det pløjede system, mens det for RJ var 2% højere.

Ukrudtstrykket blev også målt på Rødkildegaard og viser samme mængde ukrudt i RJ og CA, og ingen forskel mellem græs- og tokimbladet ukrudt. Sammenlignet med det pløjede system blev der heller ikke fundet nævneværdigt højere ukrudtstryk. Parcellerne med CA blev behandlet mod græsukrudt inden såning, og der blev også udført en ekstra behandling mod græsukrudt i foråret i CA. Det ekstra planteværn i CA ser ud til at have virket, da der i juli ikke blev fundet højere ukrudtstryk.
 

Økonomi

På Rødkildegaard er bundlinjen bedst for RJ som har givet 5% højere dækningsbidrag end det pløjede system, mens CA har givet 3% mere. Stykomkostningerne for RJ og pløjet er ens, mens de er 26% højere i CA. De højere stykomkostninger i CA skyldes øget behov for en behandling mod græsukrudt før såning og en ekstra behandling mod græsukrudt i foråret.

Maskinomkostningerne er henholdsvis 12 og 15% lavere for RJ og CA, så der er en betydelig besparelse i forhold til pløjning. Brændstofforbruget og timeforbruget er også lavere for de to systemer, men besparelserne er størst i CA. Så med større besparelser på brændstof og timeforbrug, bliver der i CA kompenseret for de højere stykomkostninger, hvilket resulterer i samme dækningsbidrag som RJ.
 

Sandjord ved Holstebro

Grafik med resultaterne fra Holstebro 2022

Udbytte og ukrudtstryk

På forsøgsarealet hos Nørre Halgaard ved Holstebro oplevede de problemer med store nedbørsmængderne i februar - særligt på CA parcellerne var påvirket, men der er stadig høstet høje udbytter. CA-systemet har resulteret i 1% lavere udbytte sammenlignet med det pløjede, og RJ 5 % lavere udbytte. Højeste udbytte blev målt i det pløjede system med 100,4 hkg/ha. Forskellene i udbytte er ikke signifikante.

I Holstebro blev ukrudtstrykket optalt efter endt ukrudtsbehandling, og her blev der målt et lidt højere ukrudtstryk i RJ, mens det var højest i CA. I parcellerne med CA blev der fundet 9 græsukrudtsplanter og 12 tokimbladet ukrudtsplanter mere pr. m2. Der blev inden såning af vinterhveden behandlet mod græsukrudt i både RJ og CA, men der ses alligevel en tendens til højere ukrudtstryk i RJ og mest i CA.
 

Økonomi

På Nørre Halgaard var udbyttet højest i det pløjede system og lavest i RJ, hvilket også gør sig også gældende på bundlinjen. Dækningsbidraget for RJ var 8% lavere, mens det var 2% lavere for CA. Der er dog besparelser på maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug at finde for både RJ og CA. Til gengæld er stykomkostningerne højere. 

For RJ var maskinomkostningerne 5% lavere end for det pløjede system, brændstofforbruget 10% lavere og besparelsen i timeforbrug pr. ha på 16 %. I CA-parcellerne var maskinomkostningerne 11% lavere, brændstofforbruget 19% lavere og timeforbruget pr. ha 17% lavere.

Stykomkostningerne var højere for RJ og CA på grund af ekstra brug af behov for ukrudtsbehandling før såning.
 

GRObund - Efterafgrøde i CA

Efterafgrøder

Efter høst af vinterhveden blev der i slutningen af august etableret efterafgrøder i alle parcellerne, og for parcellerne med RJ og CA blev der sået en efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende planter, mens de pløjede parceller blev tilsået med en mere alment brugt blanding af olieræddike og honningurt.

Den kommende sæson

I foråret 2023 skal der etableres vårbyg på arealerne af sorten Laureate, hvor det bliver spændende at følge med i fremspiringen i de tre systemer, da jorden typisk varmer langsommere op om foråret når der udføres mindre intensiv jordbearbejdning.

Grundet de N-fikserende efterafgrøder i RJ og CA skal der efter gældende lovgivning tildeles 25 kg N mindre i de parceller. Det bliver også spændende om de kvælstoffikserende planter har bundet nok N til at kompensere for det fradrag.
 

GRObund blog - hold dig opdateret med hvad der sker i marken

Hold dig opdateret på vores GRObund blog

På GRObund-bloggen, som er at finde på hjemmesiden, vil der løbende blive opdateret med indlæg omkring udviklingen i forsøgsmarkerne.

På bloggen kan der også findes yderligere information om, hvordan dyrkningsåret 2022 forløb.

Forsøgsværter & anlæg af forsøg

GRObund - Såning af hestebønner på Rødkildegaarden, Slagelse.