Før høst: Sådan ser det ud ved JSJ-agro nordøst for Aalborg

GRObund - Hvad sker der i marken

På en regnvåd onsdag sidst i juli var vi en tur forbi JSJ-agro ved Birkelse nordøst for Aalborg. 

Driftsleder Christian Sommerlund tog sig tid til at vise rundt i GROBund forsøgsparcellerne med hestebønner. 

På bedriften har det været meget tørt den seneste tid, hvilket har sat sine tydelige spor i forsøgsmarken, hvor forskelle i jordboniteten er blevet meget tydelige uanset etableringsmetode. 
Den store flade mark på de inddæmmede arealer er ved første øjekast meget ens, men den længerevarende tørke har tydeliggjort, at der alligevel er forskelle.  
 

Mindre tørkeprægede hestebønner forrest i billedet, mens bønnerne bagerst til højre har mistet en del blade.

Forrest i billedet ovenfor kan man se, at hestebønnerne er mindre tørkepræget, mens bønnerne bagerst til højre har mistet en del blade. 

Marken fremstår generelt jævn og veletableret . I parcellerne med Conservation Agriculture er udsædsmængden 15% højere, da man forventede en ringere etablering. Men det har ikke været tilfældet, derfor er der flere planter i disse parceller. 

På dagen kunne vi ikke se højdeforskelle mellem behandlingerne. Det samme var tilfældet ved vores anden vært, Niels-Erik Halgaard ved Holstebro (se hvordan det så ud hos Niels-Erik Halgaard ved Holstebro her). Om det skyldes, at den højere plantestand har presset afgrøden til at blive højere i CA-parcellerne, er svært at sige. 

Hvad der er mere tydeligt at se, er, at en af CA-parcellerne er væsentlig ringere, end det resterende areal. Parcellen (i billedet nedenfor) er sået senere end det resterende areal på grund af våde forhold. Da forsøget er anlagt med gentagelser, kan det håndteres, når det endelige udbytte gøres op. Men forskellen understreger vigtigheden af, at hestebønner såes tidligt. Det er ligeledes tydeligt, at der er væsentlig mere ukrudt i denne parcel. 

Hestebønner etableret til den sene side i en parcel.

Udfordring i marken

Angreb af rust.

Det er tydeligt, at flere halm- og afgrøderester er synlige i CA-parcellerne sået med Claydon-såmaskinen, 
mens mængden af afgrøderester i de pløjede parceller - og i parcellerne hvor der er harvet forud for såning - er minimal. Der er minimal forekomst af ukrudt i parcellerne. På dagen kunne vi finde enkelte angreb af rust. Ligeledes har der været observeret vikkeskimmel tidligere på sæsonen.  

Hestebønner i parcellerne sået efter principperne i Conservation Agriculture, her ses en del afgrøderester på jordoverfladen.

Ved JSJ-agro høstes hestebønnerne som regel midt i september efter tre-fire dage med tørvejr. Hvis bønnerne er tørre, er det en nem afgrøde at høste. Tre uger før høst, det vil sige midt i kornhøsten, nedvisnes hestebønnerne.
Efter hestebønnerne skal der etableres hvede, her er målet at så hveden imellem stubbene fra bønnerne.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta