Danmark

You are here

Hyvido hybrid vinterbyg banner

Hyvido hybrid vinterbyg

Vores hybrid vinterbyg sorter er udviklet til at sikre dig fleksible arbejdsbetingelser og høje udbytter af sunde afgrøder. Vil du optimere dit udbytte i din vinterbyg mark, skal du vælge en Hyvido hybrid vinterbygsort.

Hybrid vinterbyg giver højt udbytte

Vil du optimere dit udbytte, skal du vælge hybrid vinterbyg fra Syngenta.

Vi kalder vores hybrid vinterbygsorter for Hyvido under ét, og de er skabt gennem mange års dedikeret forædlingsarbejde sammen med landmænd i hele Norden. 

Resultaterne taler for sig selv: Med Hyvido sorter får du udsæd, som altid ligger i top. Ofte ligger udbyttet 5 % over traditionelle seksradede sorter og 10 % over de to-radede sorter. 

Hvilke Hyvido sorter kan du bestille? 

Vores hybrid vinterbyg-sorter i år er nyhederne SY Dakoota og SY Scoop samt SY Kingston, SY Galileoo, Jettoo og Toreroo. Klik på sorten og bliv klogere på de enkelte sorters specifikke egenskaber.

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Tryghed i hverdagen med Hyvido hybrid vinterbyg

 

  • Hybridvitalitet – bedre stresstolerance over for tørke og manganmangel
  • Udviklet til tidlig såning og til at holde vækstpunktet i jorden
  • Særdeles robuste med god buskningsevne fra efteråret
  • Velegnet til alle jordtyper
  • Kernekvalitet på linje med eller bedre end to-radede sorter
  • Hæmmende effekt på græsukrudt

Mindre stress, mere udbytte med Hybrid vinterbyg

Rodnettet på Hyvido hybrid vinterbyg er op til 30 % større og 10 cm dybere end konventionel byg. Et kraftigt rodsystem betyder, at planten har forbedrede muligheder for at afsøge området for vand og næringsstoffer samt forøget chance i tørre perioder. Derfor er Hyvido en stabil afgrøde, der optager kvælstof bedre og modstår tørkeperioder. 

Det betyder altså mindre stress og mere udbytte. Også under ugunstige forhold som tørre eller våde jordbundsforhold er udbyttet ensartet i hele marken.

Den tidlige såning betyder, at Hyvido busker sig allerede tidligt i efteråret. I løbet af efteråret dannes fire-otte skud pr. plante. Til høst er målet 600-650 aks pr. kvadratmeter. Faneblade og bladmasse er op til tre gange større end traditionel vinterbyg.

Vidste du?

Hyvido er særdeles velegnet til opfodring på egen bedrift og giver en høj foderværdi. Du kan også nemt afsætte Hyvido, da den giver en fin salgsafgrøde med god efterspørgsel.

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

Hyvido - korrekt såtidspunkt og plantetal er afgørende for udbyttepotentialet

Hvad er vigtigst for dig, når du vælger vinterbygsort?

Tidlig såning med Hyvido øger udbyttet

Vores Hyvido-sorter er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – så du får flere sådage i det hektiske efterår og dermed øger dit potentielle udbytte markant. 

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år. Derfor har du i forhold til vårbyg og vinterhvede flere dage til at bjærge halm, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring.

Vælger du eksempelvis at så 20 % hybrid vinterbyg på din bedrift, svarer det i praksis til, at du på en 30 fods mejetærsker pludselig har 6 fod EKSTRA at høste med. Eller med andre ord: 20 % større kapacitet.

Øg dit udbytte med 10-15 %

Samtidig får du flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt, og det betyder højere udbytter.

Alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme, ligesom flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks.

For de fleste arters og sorters vedkommende vil du derfor øge det potentielle udbytte med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Der er mange fordele ved at så tidligt 

Søren Bjarne Kjær har igennem 6 sæsoner haft stor succes med at så sin Hyvido hybrid vinterbyg tidligt;

Jeg har dyrket hybrid vinterbyg gennem 6 sæsoner, og mine erfaringer med sorterne er stor robusthed overfor tørke på de lette jorde og høje udbytter. Jeg sår tidligt og udnytter, at tidligt sået vinterbyg tæller med i efterafgrødearealet. De modner også tidligt, og spreder mine høstdage".

Hyvido - Søren Kjær
Søren Bjarne Kjær, Ørsted. 

Vidste du?

Tidlig såning giver dig mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:2.

Bruger du Hyvido vinterbyg som forafgrøde til vinterraps i stedet for flerårshvede, får du også bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Hvornår skal du så dine Hyvido marker?

Allerede i september kan du starte med at så dine Hyvido-marker, og jo tidligere du starter, jo mindre udsædsmængder vil du have brug for. Brug vores udsædsberegner til at beregne mængden af udsæd, du har behov for. 

Dine fordele ved optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
• Bedre udnyttelse af maskinparken
• Mere tid til bjærgning af halm
• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Når du overvejer, hvornår du skal gå i gang med såningen, skal du også tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet.

Du kan herunder se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido

Sådan opnår du de bedste resultater med Hyvido

Hyvido hybrid vinterbyg adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det gælder især såtid, plantetal og gødskning. 

Hvornår skal du så?

Når vi kommer ind i september måned, og jordtemperaturen* er kommet under 15 ºC, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Når du sår tidligt, skal du anvende en mindre udsædsmængde

For at optimere dit udbytte anbefaler vi tidlig såning, selv om Hyvido faktisk har et bredt såvindue. Dette skyldes primært det forbedrede rodnet, du opnår ved tidlig såning. Læs mere om tidlig såning.  

* Find jordtemperatur opdelt på postnummer på Landbrugsinfos hjemmeside her

Hvor meget udsæd skal du anvende? 

Når du skal beregne udsædsmængden, bør du tage højde for tusindkornsvægten samt den forventede markspiringsprocent. Hver storsæk med Hyvido-sorter indeholder ca. 10.000.000 spiredygtige kerner svarende til ca. 500 kg. I vores udsædsberegner kan du beregne den mængde af udsæd, du har behov for til dine marker - se udsædsberegneren her. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm.

Ikon der viser at det er vigtigt at så Hyvido tidligt

Vintersikring – hvis din afgrøde er blevet meget kraftig 

Hvis afgrøden er blevet meget kraftig inden vinteren, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor der kan forekomme snedække i længere perioder med et tebuconazol-holdigt produkt fx Orius 200 EW. Vær også opmærksom på trådkølle, som er en sædskiftesygdom, der kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en tidligere angrebet vinterbygmark.

Ikon som viser en traktor, der gøder Hyvido

Sådan gøder du din Hyvido-mark 

Din gødningsstrategi skal planlægges efter antallet af hovedskud per plante. 

Normalt vil Hyvido-sorterne ikke have behov for kvælstof i efteråret. Sen såning eller såning efter store mængder nedmuldet halm af specielt vårbyg kan dog nødvendiggøre, at du tilfører 20-30 kg kvælstof pr. hektar om efteråret for at fremme skudsætning.

Ved vækststart i foråret er det vigtigt, at du går ud i marken og laver optællinger af antal hovedskud pr. plante. Gødningstilførsel skal ske efter nedenstående tilførselsplan. 

En for tæt mark kan medføre, at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top. 

Antal skud pr. planteMedium marts % af samlede N-mængdeMedium april % af samlede N-mængde
> 6 skud30 %70 %
3-6 skud50 %50 %
1-2 skud70 %30 %

Hold øje med bladlus 

Ved tidlig såning bør du være særligt opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot. En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendigt i efteråret, hvis der er høje gennemsnitstemperaturer, som kan fremme lusenes udvikling. Vær særligt opmærksom ved 2- og 4-bladstadiet. 

Vær opmærksom på, at reducerede doseringer af insektmidlerne begrænser virkningsperioden, ligesom du øger risikoen for resistensopbyggelse.

Ikon der viser at det er vigtigt at behandle sin Hyvido mark mod bladlus

Husk at frostsikre dine afgrøder med mangan 

Selvom sorterne generelt har en lille følsomhed over for manganmangel, anbefaler vi, at du frostsikrer afgrøden med 1-2 liter mangannitrat, inden vinteren sætter ind. 

Hyvido-sorterne er som standard bejdset med de mest effektive midler som fx Celest Extra. Der er derfor altid tilsat mangan, hvilket sikrer afgrøden en god start, så du øger chancen for topudbytte.  

Ikon der viser at det er vigtigt at behandle sin Hyvido med en todelt svampestrategi

Vælg en todelt svampestrategi

Hyvido-sorterne er ikke mere modtagelige for svampeinfektioner end andre vinterbygsorter. 

Vær særligt opmærksom, når temperaturen om foråret er 16-20 °C, og det samtidig er meget fugtigt. Her vil en todelt svampestrategi ofte give det bedste resultat. Du bør vælge bredspektrede løsninger med god effekt på bygrust og bygbladplet begge gange. Løsninger med Proline Expert/Prosaro/Bell/Viverda vil give god effekt, og vi ser positive effekter af tilsætning af strobilurin som fx. Amistar

 

Sådan vækstregulerer du Hyvido 

Med det store udbyttepotentiale i Hyvido-sorterne er det vigtigt, at du lægger en klar vækstreguleringsstrategi. En tidlig indsats med 0,2-0,4 l/ha Moddus Start i stadie 25 giver et boost på rodudvikling og skudsætning. Samtidig får du mulighed for senere opfølgning efter behov.

En kraftig afgrøde i god vækst bør du efterfølgende behandle med 0,2-0,4 l/ha Moddus M i stadie 30-39. 

Ved begyndende skridning skal du altid vurdere, om der er behov for at sikre mod nedknækning af de store tunge Hyvido-aks – f.eks. med 0,15-0,2 l/ha Cerone. Det kan du udføre sammen med den afsluttende svampesprøjtning. I perioder med særlig varmt vejr og nedbørsunderskud bør du ikke anvende Cerone.

Spørgsmål og svar om Hyvido

Hvad er Hyvido?

Hyvido er fællesbetegnelsen for højtydende vinterbyg hybrider fra Syngenta.

Hvad er en hybrid?

Hybrider stammer fra krydsning af genetisk forskellige planter. Afkommet har hybrid vitalitet, der giver de ekstra høje udbytter. Der ligger årtiers målrettet udviklingsarbejde i tæt samarbejde med landmænd bag hver eneste ny hybridsort fra Syngenta. 

Allerede i begyndelsen af 1900-tallet opdagede planteforædlerne, at udbyttet fra afkommet blev større end afkommet fra forældrene, når to ikke beslægtede linjer krydses med hinanden. Siden blev teknikken udviklet, så vi i dag kan lave krydsningerne i stor skala til udsæd – og du kan få gavn af de markante udbytteforbedringer. 

Hos Syngenta udvikler vi i dag hybrider inden for mange forskellige afgrøder såsom roer, ris, raps, grøntsager og vinterbyg.

Hvilke fordele er der ved at dyrke hybrid vinterbyg?

Hyvido sorterne har et meget stort udbyttepotentiale, og med den rigtige dyrkningsteknik forventes merudbyttet på den enkelte mark at ligge på ca. 1 ton ekstra pr. hektar. 

Samtidig har alle hybrid vinterbygsorterne en høj hektolitervægt og en god foderværdi. 

Endelig er de kendetegnet ved en høj dyrkningssikkerhed. 

Kan Hyvido dyrkes som normal vinterbyg?

Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter, især når det gælder såtid, plantetal og gødskning. Vi anbefaler, at du læser vores dyrkningsvejledning og samt om de forskellige Hyvido sorter her - du finder link til sorterne nederst her på siden.

Hvad er det korrekte planteantal?

Det korrekte planteantal afhænger af såtidspunktet. Jo tidligere du sår, jo mindre udsæd skal du bruges. Vi anbefaler tidlig såning, så du opnår god buskning i efteråret og nemmere rammer topudbytte. 

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter.

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm.

Er Hyvido meget følsom over for manganmangel?

Hybrid-sorterne har generelt god tolerance over for mangan-mangel. Hyvido udsæd er derfor bejdset med mangan og Celest Extra for at give planterne den bedst mulige start og sikre, at der ikke opstår tabsvoldende manganmangel eller sygdomme. 

Du bør dog være opmærksom på manganmangel sent på efteråret. Vinterfastheden forbedres med tilførsel af mangan. Du må også forvente, at der skal gødskes med mangan i foråret.

 

Hvad er risikoen for sneskimmel?

Risikoen får sneskimmel hænger nøje sammen med tætheden af afgrøden inden vinteren. Tidlig såning i kombination med høj udsædsmængde øger risikoen for sneskimmel. Derfor skal vores vejledende udsædsmængder anvendes. I de tilfælde hvor afgrøden er blevet alt for tæt om efteråret, bør sorterne medio november behandles med 200 gr. Tebuconazol (0,75 ltr/ha Folicur/ha).

 

Har du yderligere spørgsmål?

Vi udbygger løbende denne side med nye spørgsmål og svar, og vi svarer også meget gerne på dit spørgsmål. Kontakt os fx. via mail eller på Facebook.

 

SY Scoop Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY Scoop - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og stor halmmængde

SY Dakoota Hyvido hybrid vinterbyg logo

SY Dakoota - NYHED

Ny sort med højt udbyttepotentiale og god sygdomsprofil

SY Kingston vinterbyg logo

SY Kingston

Højt udbyttepotentiale og god kernekvalitet

SY Galileoo logo

SY Galileoo

Topsort i landsforsøg med god buskningsevne, bredt såvindue og flotte kerner

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo

Sund sort med flot buskning og højt proteinindhold

Hyvido Jettoo logo

Jettoo

Sikkert topudbytte med Jettoo - i top år efter år

Udbyttekongerne logo

Udbyttekongerne - en duel i vinterbyg

Hvem har styr jord, dyrkningsstrategier, pleje og ikke mindst udbytte i vinterbyggen...

Billede af udsædsberegner fra forskellige devices - tablet, mobil og laptop

Udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Jordnær nyhedsbrev banner

Bliv Jordnær - tilmeld dig her

Bliv Jordnær med vores nyhedsbrev – fordi du vil lykkes med et større udbytte

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod havrerødsot og lus gennem lokale vejrdata.

BYDV Assist – din app mod havrerødsot

BYDV Assist hjælper dig med at optimere planlægningen af plantebeskyttelse mod lus