You are here

Share page with AddThis

Sådan vintersikrer du din raps

Udsæd
01.04.2015

Raps 

Rapssorter fra Syngenta - skabt til success!

Målrettet planteforædling af vinterraps i Syngenta har medført markant forbedrede dyrkningsegenskaber. Det giver dig som vinterrapsdyrker en lang række åbenlyse dyrkningsfordele. 

Kompakte sorter kombineret med god stængelstyrke giver dig en sikkerhed for, at afgrøden ikke udvintrer, ikke går i leje og er nem og hurtig at høste.

Det kalder vi for Safe Harvest

 

 • Højt udbytte
 • Tilpasset det danske klima
 • Sunde sorter, god resistens
 • God vinterfasthed
 • Kompakte sorter
 • Minimal risiko for lejesæd
 • Tidlig modning

Safe Harvest er samtidig en fællesbetegnelse for vinterraps-sorter, der aldrig skuffer, uanset de forskellige vækstsæsoner, vi oplever hvert år i Danmark.

 

Safe Harvest er samtidig en fællesbetegnelse for Syngentas vinterrapssorter, der aldrig
skuffer – uanset de forskellige vækstsæsoner, vi oplever hvert år i Danmark.

Rundt om i landet møder vi rigtig mange frodige rapsmarker som eksempelvis nedenstående SY Carlo mark fra Stevnstrup v. Randers (dyrket af Planteavlskonsulent Carsten Fabricius). For at rapsen skal komme bedst muligt igennem vinteren er der nogle ting du bør være opmærksom på i den nærmeste fremtid.

 

 

 

På billedet ses en rapsmark hos Carsten Fabricius  (Syngenta foto)

Bekæmpelse af rapsjordloppens larve 
Dette efterår er der registeret mange rapsjordlopper rundt om i landet og dermed er risikoen for betydende angreb af rapsjordloppens larve højere end normalt. Rapsjordloppens larve skader ved at underminere rapsens vækstpunkt, stængel og bladstilke, hvorved rapsplanterne gradvis svækkes i løbet af efteråret/vinteren. Ved kraftige angreb dør rapsplanterne i løbet af vinteren. Bekæmpelse af rapsjordloppens larve bør ske i løbet af Oktober måned med 0,2 kg /ha Karate.

Vækstregulering i efteråret

Selvom vore sorter er meget kompakt-voksende kan der i efteråret være behov for at vækstregulere marken.  Behovet er størst i kraftige tætte marker hvor vækstpunktet  kan begynde at strække sig- se billeder. Risikoen for kuldeskader på vækstpunktet øges væsentlig ved denne strækning og kan i yderste konsekvens medføre udvintring. Forebyggelse sker med Caryx/Folicur/Juventus snarest.

På billedet ser man at vækstpunktet i planten til venstre er stukket

 

 

Her ser man et tværsnit af planterne
(Vækstpunktet i planten tv. er stukket)

 

 

Bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt

Hvis forekomsten af spildkorn og græsukrudt (minus enårig rapgræs) er så stor at det hæmmer rapsens udvikling i efteråret kan det være nødvendigt at rydde op med Focus Ultra® eller Agil®.

Hvis der er meget enårig rapgræs og fuglegræs, og grove græsser som hejre/rajgræs/væselhale/rævehale anvendes Kerb® når jordtemperaturen kommer under 8 grader.

Næringsstoffer

En veletableret vinterraps er i stand til at optage betydelige mængder næringsstoffer allerede om efteråret. Særlig vigtig er forsyningen af kvælstof, kalium og fosfor, men også andre næringsstoffer bør have fokus, især Bor, Mangan og Magnesium. Vil du sikre din raps det bedst mulige udgangspunkt inden vinter anbefales 2-3 L/ha RapsSupport ® eller 7-10 kg/ha Epso MicroTop®.

 

 

® Registreret varemærke Syngenta Group Company: Karate 2,5 WG,  Bayer: Folicur EC 25, BASF: Caryx, Juventus 90, Focus Ultra,  Dow Agro Science: Kerb 400 SC, Adama: Agil 100 EC, Interfiller: RapsSupport,  Prodana: Epso Micro Top

 

Da tiden fra såning til vækstperioden slutter i efteråret er begrænset, er det vigtigt, at rapsen har evnen til at etablere sig hurtigt.


På den måde øges dens forudsætninger for at overleve vinteren og sikre potentialet til et stort udbytte. 

Rapsens overvintringsevne er en vigtig egenskab, men også andre egenskaber bør vurderes:   

 • Resistens over for sygdomme
 • Høstudbytteniveau og afgrødeværdi
 • Olieindhold
 • Stængellængde og stængelstyrke
 • Modningstid
 • Voksemåde (vækstpunktets højde over jorden før vinter)

Hybridsorter dominerer rapsmarkedet i Danmark. Generelt har hybridsorter større udbyttepotentiale end linjesorterne grundet større robusthed. Syngenta tester hvert år et stort antal hybridsorter, i de officielle danske sortforsøg. Endvidere tester Syngenta eget sortsmatriale i Danmark fra tidligere stadier i forædlingsprocessen for at sikre at sorterne er specielt tilpasset de danske dyrkningsbetingelser.  

Se Carsten Lundsteen fortælle om Syngentas nye lovende rapssorter og hør hvordan du får gevinst i form af nye muligheder for tidlig såning og direkte høst

 

Når du håndterer Force-bejdset raps skal du huske at undgå direkte hudkontakt med frø, sække og paller da støv fra bejdsningen kan give hudirritation. Læs mere i folderen "”Sikker håndtering og brug af bejdset såsæd"