You are here

Forædlingsmål

Sukkeroe
Forædleren må tage hensyn til alle de forædlingsmål som kræves for at opfylde såvel avlerens som industriens krav.

De mest almindelige og vigtige karakterer beskrives i de følgende sider. Foruden disse krav må forædleren også tage hensyn til en række forskellige egenskaber som er vigtige ud fra et forædlingssynspunk. Det drejer sig for eksempel om karakterer som: frøavlsegenskaber, frøudbytte, frøstørrelse og monogermitet.

Sukkerudbytte

Høst af suckkerroer
Et højt sukkerudbytte bedømmes i de skitserede udbytteforsøg placeret på flere forskellige lokaliteter indenfor regionen. Sukkerudbyttet påvirkes dels af rodvægten og dels af sukkerindholdet i roden. Disse 2 komponenter er negativt korrelerede.
Det normale sukkerindhold i Danmark varierer som regel mellem 17 og 18 % og rodudbyttet mellem 55 og 65 tons/ha.

Ekstraherbarhed

Sukkeret skal let kunne udvindes fra sukkerroen. Ekstraherbarheden påvirkes først og fremmest af sukkerindholdet og saftkvaliteten. Disse egenskaber kan måles ved en mosprøve som tages fra rødderne samtidig med at forsøgsroerne analyseres. En god saftkvalitet fremmes af et lavt blåtal, dvs. et lavt indhold af kvælstof, samt lave kalium- og natriumværdier i roden. Både sukkerindhold og saftkvalitet er stærkt sortsafhængige.

Rene roer

Roer med rund rodform
De høstede rødder skal have en høj renhed, dvs. lavt smudsniveau. For at opnå dette vælger forædleren roer ud som har en god og ensartet rodform. Disse anvendes i det fortsatte forædlingsarbejde.
Det er vigtigt at rodfuren enten er så dyb som muligt eller simpelthen mangler helt. Roden skal også være glat og uden rodforgreninger. Roehalsen skal sidde temmeligt højt over jordoverfladen og bladmassen skal sidde tæt sammen ved vækstpunktet. Roens renhed bestemmes ved at veje roerne før og efter vask.

Markfremspiring

En ensartet og hurtig markfremspiring er vigtige forudsætninger for et højt udbytte. Hastigheden og ensartetheden for forskelligt sortsmateriale bedømmes i specielle fremspiringsforsøg. En god markfremspiring er en af grundforudsætningerne for at en sort kan godkendes til videre forædling. Som regel er de diploide sorter noget bedre mht. denne egenskab end de triploide.

Stabilitet

Ensartet markspiring
Udbyttet fra en sokkerroehybrid skal være ensartet og stabilt under forskellige dyrkningsforhold. En god sort skal kunne klare stress i form af for meget eller for lidt vand samt både køligt og varmt klima. Denne egenskab kan bedømmes ved at sammenligne Hilleshögs sortsforsøg fra forskellige lande.

Tidlig rækkelukning

For nutidens sorter tilstræbes hurtig udvikling af bladmassen som kan dække den bare jord mellem rækkerne. Herved kan roen hurtigere konkurrere med ukrudt, hvilket kan mindske behovet for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. I forædlingsmaterialet er der en genetisk forskel mellem diploide og triploide sorter. De diploide sorter har en mere opretstående bladmasse mens de triploide sorter vokser mere i bredden. Det som kan være en fordel tidligt på sæsonen kan være en ulempe senere ved optagningen. Diploide sorter har oftest et tættere bladfæste hvilket letter optagningen.

Stokløbning

Frøavl
At roen kan gå i stok er en forudsætning for forædlingsarbejdet og frøproduktionen. Sukkerroen er 2-årig og går derfor normalt i stok i løbet af det andet år efter en længere periode med køligt vejr. Generelt starter stokløbningsmekanismen når døgnets middeltemperatur er 4-12 grader Celsius i en periode på 10-14 ugers varighed. Hvor lang en koldperiode der er nødvendig afhænger af genetiske egenskaber. En del materiale er udelukkende tilpasset Sydeuropa, mens andre sorter kun går i stok ved meget tidlig såning i Skandinavien. Stokløberresistensen bedømmes i specielle forsøg som sås meget tidligt om foråret. Følsomt materiale påvirkes af et køligt forår og kan enten kasseres eller anvendes på markeder hvor der ikke er risiko for kølige vejrforhold i foråret.

Sygdomsresistens

Roeblad med meldug
Syngenta arbejder med resistens over for de mest almindeligt forekommende sygdomme, der angriber rod og blade i sukkerroens forskellige udviklingsstadier, fra fremspiring til opbevaring. 
Modstandsdygtige materialer selekteres frem ved hjælp af forsøg i væksthuse og i markforsøg. 
Afhængigt først og fremmest af klimaet og sædskiftet dominerer forskellige typer af sygdomme i de respektive dyrkningsområder. 
Et af planteforædlingens vigtigste mål er at fremavle sygdomsresistente sorter, der er egnede til de forskellige roedyrkningsområder.
 

Læs mere om sygdomme.