CLP| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

CLP

CLP – Klassificering, mærkning og emballering  

Vigtig ændring hvad angår mærkning af plantebeskyttelsesprodukter

CLP eller CLP-forordningen står for Forordning  (EF) Nr. 1272/2008  vedr. klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, og erstatter og annullerer Forordningerne 67/548/EØF og 1999/45/EF og erstatter Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH). Den trådte i kraft den 20. januar 2009 og gælder indenfor EU. Målet er at følge de samme regler over hele verden. CLP-Forordningen er et svar fra EU på henvendelsen fra UN i Johannesburg 2002 om, at alle lande skal introducere rammer baseret på det Globale Harmoniseringssystem for klassificering og mærkning af kemiske stoffer (GHS). Fælles internationale regler vil give bedre beskyttelse af helbred og miljø og gøre international handel med kemiske stoffer lettere.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke vil medføre nogen ændring i selve produkterne eller øge risikoniveauet som opstår i forbindelse med opbevaring og brug. 

Den mest synlige forskel fra tidligere lovgivning er, at CLP-forordningen introducerer nye farepiktogrammer og signalordene 'Fare' og 'Advarsel', der skal anvendes i faremærkning. R- og S-sætningerne er blevet erstattet af faresætninger (H-sætninger) og sikkerhedssætninger (P-sætninger): Der er også flere fareklasser og kategorier, og klassificeringskriterier og grænseværdier adskiller sig til en vis del fra de gamle kriterier. 

Lovgivningen hvad angår klassificering, mærkning og emballering (CLP) dækker alle industri- og husholdningskemikalier, men udelukker blandt andet kosmetik, farmaceutiske produkter og dyrlægeprodukter. 

Tidsperspektivet for gennemførelse af disse forandringer er, at fra den 1. juni 2015 skal alle produkter der forlader producenten/salgsforetagendet være mærket i henhold til den nye CLP-forordning. Lagre med gammel mærkning skal være solgt af distributører senest den 1. juni 2017, og derfor er streng lagerkontrol nødvendig. Produkter der allerede findes ude på gårde påvirkes ikke. 

Ansvaret for identificering af farlige stoffer og blandinger og for at tage beslutning om klassificeringen ligger hovedsagelig hos fabrikanter, importører og downstream brugere af disse stoffer og blandinger. De skal klassificere stoffer og blandinger der sættes på markedet, som leverandøren så skal mærke og emballere. Fabrikanter, producenter af artikler og importører skal også klassificere stoffer der ikke sættes på markedet og som er underlagt registrering eller anmeldelse til European Chemicals Agency (ECHA) under REACH-forordningen.

Som bilag findes et eksemplar af nuværende faremærkning kontra den nye faremærkning under  CLP. (PDF)