Gennemsnit af 2022 og refleksioner over resultaterne

GRObund - Hvad sker der i marken

På de tre lokaliteter, JSJ agro ved Birkelse, Nørre Halgaard ved Holstebro og Rødkildegaarden ved Slagelse blev der i 2022 dyrket vinterhvede og for alle tre dyrkningssystemer, pløjning, reduceret jordbearbejdning (RJ) og conservation agriculture (CA) blev der høstet rigtig gode udbytter. Gennemsnitligt for de tre lokaliteter blev det bedste udbytte opnået i CA med 108,7 hkg/ha, det er dog kun ganske små forskelle de,r skiller dyrkningssystemerne ad.

Dækningsbidraget for RJ og CA er henholdsvis 2 og 1% højere end pløjning, men i kroner og øre er forskellen under 300 kr/ha. Til gengæld er der gode besparelser på maskinomkostninger, brændstofforbrug og timeforbrug for både RJ og CA, som det også er angivet i figuren. Især besparelserne på brændstof er interessante i forhold til en formentlig kommende CO2-afgift. De største besparelser ses i CA, men stykomkostningerne er 12% højere, hvorved det økonomiske resultat ender på samme niveau. De højere stykomkostninger skyldes hovedsageligt et højere behov for planteværn.

GRObund - Gennemsnitsresultat 2022

Der har generelt været tendens til lidt højere ukrudtstryk i parcellerne med RJ og CA. Derfor er der også blevet udført ekstra behandlinger mod ukrudt i dem. Der er blandt andet blevet behandlet mod ukrudt før såning i CA-parcellerne på alle tre lokaliteter, mens RJ kun er behandlet mod ukrudt på en enkelt lokalitet. Der er også behandlet mod snegle i CA på to lokaliteter. I Slagelse blev der i foråret også udført en ekstra behandling mod græsukrudt i CA.

Gødskningsstrategierne har været forskellige mellem de tre lokaliteter, men i alt er der tildelt en sammenlignelig mængde kvælstof. I Birkelse blev ca. en tredjedel af kvælstoffet tildelt som kyllingemøj, i Slagelse blev ca. 70 % tildelt som svinegylle, mens der i Holstebro udelukkende blev tildelt handelsgødning. Birkelse var også det eneste sted hvor der blev tildelt startgødning i form af DAP-gødning (NP 18-20), hvilket hovedsageligt skyldes en god placering af phosfor til hveden og ikke de 7 kg N, som mængden af DAP-gødning også indeholdt. Gødskningsstrategierne er beskrevet yderligere i blogpost fra maj sidste år.

De forskellige gødskningsstrategier har en indflydelse på dækningsbidraget, da der for nuværende ikke er indregnet en pris for husdyrgødning fra egen produktion, men kun maskinomkostningen ved udbringning. Dermed vil en stor andel af husdyrgødning, som i Slagelse, samlet set resultere i lavere stykomkostninger og dermed større procentvise forskelle mellem systemerne. Stykomkostningerne for CA er for henholdsvis Birkelse, Holstebro og Slagelse, 4.824 kr/ha, 5.824 kr/ha og 3.298 kr/ha.
Resultaterne for lokaliteterne kan findes på: Resultater 2022.

GRObund - Stykomkostninger år 2

Vårbyg og efterafgrøder

I GRObund projektets tredje år skal der dyrkes vårbyg af sorten Laureate, og der har i løbet af efteråret og vinteren været efterafgrøder på arealerne. I RJ og CA har efterafgrødeblandingerne været med kvælstoffikserende planter, hvilket jævnfør gældende dansk lovgivning resulterer i et kvælstoffradrag på 25 kg N. Så det skal blive spændende at se, hvorvidt efterafgrøderne i RJ og CA har optaget nok kvælstof til at kompensere for N-fradraget, og om det når at blive frigivet til vårbyggen.

Derudover forventes det også at CA-parcellerne vil blive etableret senere, da jorden typisk varmer langsommere op, når der kun sker minimal jordbearbejdning, og der fortsat vil være et jorddække af planterester. Så fremspiringen og den tidlige del af væksten bliver især spændende at følge med i.

Opdateringer gennem vækstsæsonen vil løbende blive bragt her på bloggen.
 

Skrevet af

Taget i GRObund Holstebro
Mads Falster
perm_identity
Syngenta