Introduktion til Conservation Agriculture (CA) og GRObund

GRObund - Hvad sker der i marken
GRObund - Test af dyrkningssystemer - Hestebønner

Hvad er Conservation Agriculture

Conservation agriculture bygger på tre grundprincipper. 

  • Dyrkning og såning med minimal jordforstyrrelse
  • Permanent dække af jordoverfladen 
  • Varieret sædskifte

Minimal jordforstyrrelse er af FAO defineret som mekanisk bearbejdning af maksimalt 25% af jordoverfladen. Forstyrrelse af jordoverfladen må kun ske med det formål at placere såsæd og gødning. Minimal jordforstyrrelse mindsker risikoen for jorderosion, hvor jorden enten skylles væk af vand eller blæses væk. Samtidig bevares de jordlevende organismer, som blandt andet er med til at omsætte organisk materiale. 

Permanent dække af jordoverfladen kan være med den voksende afgrøde eller efterafgrøde, samt med afgrøderester. Som udgangspunkt bør mindst 30% af jordoverfladen være dækket af organisk materiale. Det gælder også lige efter såning. På den måde beskyttes jordoverfladen mod tilslemning og ukrudt undertrykkes. I varmere egne af verden medvirker jorddækket også til holde jorden kølig og minimere vandfordampning. Under danske forhold kan det dog være en udfordring for vårsæden, at jorden ikke varmes ligeså hurtigt op i systemet uden jordbearbejdning. 

Et varieret sædskifte er ligeledes en af hovedprincipperne i CA. En godt planlagt sædskifte fremmer god jordstruktur, understøtter forskellige jordlevende organismer, og bidrager til næringsstof-cirkulering og forsyning af afgrøden med selv samme næringsstoffer. 

 

Hvad går GRObund ud på?

Målet med GRObund er at teste de tre dyrkningssystemers evne til at levere på agronomiske parametre som udbytte og dyrkningssikkerhed samt parametre inden for produktionsøkonomi. Derudover foretages målinger, som har betydning for hvor stor en risiko, der er for at påvirke det omkringliggende miljø, og hvordan jordens frugtbarhed påvirkes af dyrkningssystemer.

Det første dyrkningssystem er traditionel jordbearbejdning, hvor jorden vendes ved pløjning og såes med harvesåmaskine. Det andet dyrkningssystem er reduceret jordbearbejdning, hvor jorden ikke vendes, men stadig løsnes og bearbejdes med en eller flere harvninger forud for såning. Det tredje dyrkningssystem er conservation agriculture, hvor jordbearbejdning søges minimeret, og biologiske processer i højere grad skal lave eksempelvis jordløsning.

De tre dyrkningssystemer skal hver især dyrkes så optimalt som muligt. Derfor er det ikke sikkert, at alle systemer skal behandles ens, eller på samme dag. Eksempel: Hvis der er større ukrudtstryk i ét system end i et andet, kan der udføres en ukrudtsbehandling mere i parcellerne med dette system. Det er op til værtslandmanden og hans konsulent at vurdere, hvad der er mest optimale er at gøre.

De tre dyrkningssystemer testes under forskellige klimatiske- og jordbundsforhold, da vi har alliereret os med tre værtslandmænd forskellige steder i Danmark. Vores lokation med mindst nedbør ligger i Slagelse på Sjælland - her er det en JB6 lerjord.  Ved Holstebro ligger lokationen med mest nedbør, på en mere sandblandet lerjord JB 3-4. Ved Birkelse lidt nord for Aalborg er jorden siltholdig og nedbørsmængden næsten ligeså høj som ved Holstebro, derfor vil denne lokation opleves som den vådeste.

 

Flere detaljer om baggrunden for GRObund her

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta